​Cleomear – Stomach

SKU 98261
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Cleomear – Stomach Tumors


Cleomear is one of the components of the herbal cure specially produced for patients with various types of stomach cancer.

- Has significant antimicrobial, anti-diabetic, analgesic, immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, antioxidant, anti-allergic, anti-histaminic activity.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- Targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Contains rutin, calcium and quercetin, which fight inflammation in the body.

- Fights cellular disorders caused by toxins.

- Helps in the treatment of abdominal pain and those caused by conventional treatments such as Chemotherapy.

- Helps fight inflammation in the joints and soothes joint, bone and lower back pain.

- Reduces chemotaxis in neutrophils, an important therapeutic factor in the treatment of chronic diseases.

- Very effective in preventing and fighting metastases of stomach cancer in other organs.

- Prevents and treats fluid accumulation and edema in various areas of the body, including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Cleomear and all our products are not manufactured or commercial, but are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Cleomear is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Cleomear is a professional combination of wild desert herbs.


Cleomear – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Cleomear është një nga përbërësit e kurës bimore të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut.

- Ka aktivitet të rëndësishëm antimikrobik, anti-diabetik, analgjezik, imunomodulator, anti-inflamator, anti-hepatotoksik, antioksidant, antiallergjik, anti-histaminic.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Përmban rutin, kalcium dhe quercetin, të cilat luftojnë inflamacionet në trup.

- Lufton çrregullimet qelizore që shkaktohen nga toksinat.

- Ndihmon në trajtimin e dhimbjeve abdominale dhe ato të shkaktuara nga trajtimet konvencionale si Kimioterapia.

- Ndihmon në luftimin e inflamacionit në kyçe dhe qetëson dhimbjet e kyçeve, kockave dhe mesit.

- Redukton kemotaksën në neutrofile, një faktor i rëndësishëm terapeutik në trajtimin e sëmundjeve kronike.

- Shumë efektiv në parandalimin dhe luftimin e metastazave të kancerit të stomakut në organe të tjera.

- Parandalon dhe trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Cleomear dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cleomear është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Cleomear është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later