​Cleomear – Stomach

SKU 98261
€250
In stock
1
Product Details

Cleomear – Stomach Tumors


Cleomear is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Stomach cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Cleomear has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Has significant antimicrobial, anti-diabetic, analgesic, immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, antioxidant, antiallergic, anti-histaminic activity.

- Cleomear is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Contains rutin, calcium and quercetin, which fight inflammation in the body.

- Fights cellular disorders caused by toxins.

- Helps treat abdominal pain and those caused by conventional treatments such as Chemotherapy.

- Helps fight inflammation in the joints and soothes joint, bone and lumbar pain.

- Reduces chemotaxis in human neutrophils, an important therapeutic factor in the treatment of chronic diseases.

- Very effective in preventing and combating stomach cancer metastases in other organs.

- Prevents and treats the accumulation of fluid and edema in various areas of the body, including the legs, abdomen, etc.

Note!

- Cleomear and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Cleomear is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Cleomear is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Cleomear – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Cleomear është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Cleomear ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Zotëron aktivitet të rëndësishëm antimikrobik, anti-diabetik, analgjezik, imunomodulator, anti-inflamator, anti-hepatotoksik, antioksidant, antiallergjik, anti-histaminic.

- Cleomear është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Përmban rutin, kalcium dhe quercetin, të cilat luftojnë inflamacionet në trup.

- Lufton çrregullimet qelizore që shkaktohen nga toksinat.

- Ndihmon në trajtimin e dhimbjeve abdominale dhe ato të shkaktuara nga trajtimet konvencionale si Kimioterapia.

- Ndihmon në luftimin e inflamacionit në kyçe dhe qetëson dhimbjet e kyçeve, kockave dhe mesit.

- Redukton kemotaksën në neutrofilet e njeriut, një faktor i rëndësishëm terapeutik në trajtimin e sëmundjeve kronike.

- Shumë efektiv në parandalimin dhe luftimin e metastazave të kancerit të stomakut në organe të tjera.

- Parandalon dhe trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Cleomear dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cleomear është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Cleomear është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later