​Cineraris

SKU 98323
€225
In stock
1
Product Details

Cineraris - Genetic Disorders


Cineraris is a formula of wild desert plants, specially produced to help patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases, including all diseases of the following categories:
- Genetic diseases of a single gene (autosomal)
- Multifactorial genetic diseases
- Genetic diseases of chromosome abnormalities
- Mitochondrial genetic diseases, among them: Cystic fibrosis, Sickle cell anemia, Spinal muscular atrophy (SMA), Marfan syndrome, Duchenne muscular dystrophy, Huntington's disease, Polycystic kidney disease types 1 and 2, Neurofibromatosis type 1, Galactosemia, Anemia, Galactosemia, Down Syndrome, Inherited Optical Atrophy, Barth Syndrome, Lack of Co-Enzyme Q10, Myoclonic Epilepsy with Fragmented Red Fiber (MERRF), etc.
Cineraris also has many positive effects on the body, including:
- Fights inflammation throughout the body.
- Cleanses the blood of toxins.
- Soothes bone pain, helps cure rheumatism and inflammation of the joints.
- Helps strengthen the spine and muscle tremors.
- Helps cure nervous and autoimmune disorders as well.
- Fights eye infection and strengthens eyesight.
- Helps digestion, removes nausea, improves intestinal flora.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from the wild plants of the desert.
- Cineraris is completely safe for everyone and has no side effects.
- 100% with desert plants, without chemical preservatives, without artificial colors and without chemical additives.
- Must be taken together with other products of the complete package for the fight against genetic diseases.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.
Ingredients
Cineraris is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists. This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Cineraris – Për Sëmundjet Gjenetike - Shqip

Cineraris është një formulë e bimëve të egra të shkretëtrirës, e prodhuar posaçërisht për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative, duke përfshirë të gjitha sëmundjet e kategorive të mëposhtme:
- Sëmundjet gjenetike të një gjeni të vetëm (autosomale)
- Sëmundjet gjenetike shumëfaktoriale
- Sëmundjet gjenetike të anomalive të kromozomeve
- Sëmundjet gjenetike mitokondriale, ndër to: ALS (Skleroza Laterale Amiotrofike), Fibroza cistike, Anemia e qelizës drapër, Spinal muscular atrophy (SMA), Sindromi Marfan, Distrofia muskulare Duchenne, Sëmundja Huntington, Sëmundjet polikistike të veshkave llojet 1 dhe 2, Neurofibromatoza e tipit 1, Galaktozemia, Anemia Fanconi, Skleroza tuberose, Sindromi Down, Atrofia optike e trashëguar, Sindromi Barth, Mungesa e ko-enzimës Q10, Epilepsia mioklonike me fibra të kuqe të copëtuara (MERRF), etj.
Cineraris ka gjithashtu shumë efekte pozitive në organizëm, ndër të cilat:
- Lufton inflamacionet në të gjithë trupin.
- Pastron gjakun nga helmet.
- Qetëson dhimbjet e kockave, ndihmon në kurimin e reumatizmës dhe inflamacionin e kyçeve.
- Ndihmon në forcimin e shtyllës kurrizore dhe dridhjet muskulare.
- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve nervore dhe autoimmune gjithashtu.
- Lufton infeksionin e syve dhe forcon shikimin.
- Ndihmon tretjen, largon të përzierët, përmirëson florën e zorrëve.
Shënim!
- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Cineraris është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.
- 100% me bimë shkretinore, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.
- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.
Përbërësit

Cineraris është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional. Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later