​Chrozophora - Pancreas

SKU 98270
€250
In stock
1
Product Details

Chrozophora - Pancreas Tumors


Chrozophora is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Pancreatic cancer, whether primary or advanced, including: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Chrozophora has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Strengthens the brain and heart.

- Prevents Alzheimer's disease.

- Supports liver function and prevents its damage.

- Strengthens blood vessels and prevents their damage.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Soothes the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestive process.

- Prevents and fights the accumulation of fluid and edema in various areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Chrozophora and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Chrozophora is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Chrozophora is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Chrozophora – Për Tumoret e Pankreasit - Shqip


Chrozophora është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit, qofshin fillestar apo të avancuar, duke përfshirë: Exocrine pancreatic cancers: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Chrozophora ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Forcon trurin dhe zemrën.

- Parandalon sëmundjen Alzheimer.

- Mbështet funksionin e mëlçisë dhe parandalon dëmtimin e saj.

- Forcon rruazat e gjakut dhe parandalon dëmtimin e tyre.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lndihmon procesin e tretjes.

- Parandalon dhe lufton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Chrozophora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Chrozophora është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Chrozophora është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later