​Chrozophora - Pancreas

SKU 98270
€300
In stock
1
Product Details

Chrozophora - Pancreas


Chrozophora is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Pancreatic cancer, whether primary or advanced, including: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Chrozophora has many positive effects on the body, including:

- Strengthens the immune system and revitalizes the body.

- Cleanses the blood of excess cholesterol.

- Strengthens the brain and heart.

- Prevents Alzheimer's disease.

- Helps cure hepatitis and leukemia.

- Supports liver function and prevents its damage.

- Strengthens blood vessels and prevents their damage.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Soothes the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestive process, relieves pain.

- Prevents and fights the accumulation of fluid and edema in various areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Chrozophora and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Chrozophora is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Chrozophora is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Chrozophora – Për kancerin Pankreatik - Shqip


Chrozophora është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit, qofshin fillestar apo të avancuar, duke përfshirë: Exocrine pancreatic cancers: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Chrozophora ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Forcon sistemin imun dhe rigjallëron trupin.

- Pastron gjakun nga kolesteroli i tepërt.

- Forcon trurin dhe zemrën.

- Parandalon sëmundjen Alzheimer.

- Ndihmon në kurimin e hepatitit dhe leukemisë.

- Mbështet funksionin e mëlçisë dhe parandalon dëmtimin e saj.

- Forcon rruazat e gjakut dhe parandalon dëmtimin e tyre.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lehtëson procesin e tretjes, lehtëson dhimbjet.

- Parandalon dhe lufton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Chrozophora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Chrozophora është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Chrozophora është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later