​Casianus

SKU 98324
€225
In stock
1
Product Details

Casianus - Genetic Disorders


Casianus is one of the components of the cure from wild desert plants, specially produced for patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases, including all diseases of the following categories:
- Genetic diseases of a single gene (autosomal)
- Multifactorial genetic diseases
- Genetic diseases of chromosome abnormalities
- Mitochondrial genetic diseases, among them: ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), Cystic Fibrosis, Sickle Cell Anemia, Spinal Muscular Atrophy (SMA), Marfan Syndrome, Duchenne Muscular Dystrophy, Huntington's Disease, Polycystic Kidney Diseases Types 1 and 2, Neurofibroma 1, Neurofibroma , Fanconi Anemia, Tuberous Sclerosis, Down Syndrome, Inherited Optical Atrophy, Barth Syndrome, Lack of co-enzyme Q10, Myoclonic epilepsy with shredded red fiber (MERRF), etc.
Casianus also has many positive effects on the body, including:
- Cleanses the brain and relieves headaches.
- Helps cure hemorrhoids and constipation.
- Fights muscle freezes and gout.
- Helps to cure some types of sciatica.
- Relieves joint pain and rheumatism.
- Used to treat asthma, sore throats and diseases caused by the cold.
- Strengthens the heart and stops arteriosclerosis.
- Fights anemia and blood impoverishment.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from the wild plants of the desert.
- Casianus is completely safe for everyone and has no side effects.
- 100% with desert plants, without chemical preservatives, without artificial colors and without chemical additives.

- Taken together with other products of the complete package for the fight against genetic diseases.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.
Ingredients
Casianus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists. This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Casianus – Për Sëmundjet Gjenetike

Casianus është një nga përbërësit e kurës me bimë të egra të shkretëtrirës, të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative, duke përfshirë të gjitha sëmundjet e kategorive të mëposhtme:
- Sëmundjet gjenetike të një gjeni të vetëm (autosomale)
- Sëmundjet gjenetike shumëfaktoriale
- Sëmundjet gjenetike të anomalive të kromozomeve
- Sëmundjet gjenetike mitokondriale, ndër to: ALS (Skleroza Laterale Amiotrofike), Fibroza cistike, Anemia e qelizës drapër, Spinal muscular atrophy (SMA), Sindromi Marfan, Distrofia muskulare Duchenne, Sëmundja Huntington, Sëmundjet polikistike të veshkave llojet 1 dhe 2, Neurofibromatoza e tipit 1, Galaktozemia, Anemia Fanconi, Skleroza tuberose, Sindromi Down, Atrofia optike e trashëguar, Sindromi Barth, Mungesa e ko-enzimës Q10, Epilepsia mioklonike me fibra të kuqe të copëtuara (MERRF), etj.
Casianus ka gjithashtu shumë efekte pozitive në organizëm, ndër të cilat:
- Pastron trurin dhe lufton dhimbjet e kokës.
- Ndihmon në kurimin e homorroideve dhe kapsllëkut.
- Lufton ngrirjet e muskujve dhe përdhesin.
- Ndihmon për kurimin e disa lloje të nervit shiatik.
- Lufton dhimbjet e kyçeve dhe reumatizmës.
- Përdoret për kurimin e astmës, dhimbjet e fytit dhe sëmundjet që shkaktohen nga i ftohti.
- Forcon zemrën dhe ndalon arteriosklerozën.
- Lufton vesveset.
- Lufton aneminë dhe varfërimin e gjakut.
Shënim!
- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Casianus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.
- 100% me bimë shkretinore, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.
- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.
Përbërësit

Casianus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional. Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later