​Caprocera – Leukemia

SKU 98284
€300
In stock
1
Product Details

Caprocera – Leukemia


Caprocera is one of four herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Leukemia, whether primary or advanced, including: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Caprocera has many positive effects on the body, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Strengthens the immune system, promotes its normal function and fights cancer cells.

- Prevents swelling and bloating that occur due to tumor cells.

- Preserves heart health and cleanses the blood.

- Helps damaged liver cells recover.

- Cleanses the kidneys and cures infections in the bladder.

- Helps the digestive system, removes constipation and clears colitis.

- Soothing rheumatism and cure for arthritis.

- Helps to cure semi-paralysis and partial frostbite in the body.

- Soothing headache and curing epilepsy.

- Cough reliever, removes chronic phlegm and is very effective in treating asthma.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

Note!

- Caprocera and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Caprocera is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Caprocera is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Caprocera – Për Leukeminë - Shqip


Caprocera është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Leukemisë, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Caprocera ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Forcon imunitetin, nxit fuksionin normal të tij dhe lufton qelizat kancerore.

- Parandalon ënjtjet dhe fryrjet që ndodhin për shkak të qelizave tumorale.

- Ruan shëndetin e zemrës dhe pastron gjakun.

- Ndihmon qelizat e mëlçisë së dëmtuar të rimarrin veten.

- Pastron veshkat dhe kuron infeksionet në fshikëzën e urinës.

- Ndihmon sistemin tretës, largon kapsllëkun dhe pastron kolitin.

- Qetësues i reumatizmës dhe kurues i artritit.

- Ndihmon për kurimin e gjysëm paralizës dhe ngrirjeve të pjesëshme në trup.

- Qetësues i dhimbjeve të kokës dhe kurues i epilepsisë.

- Qetësues i kollës, largon gëlbazën kronike dhe është shumë efektiv për kurimin e astmës.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

Shënim!

- Caprocera dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Caprocera është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Caprocera është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later