​Camphorum - Respiratory

SKU 98267
€150
In stock
1
Product Details

Camphorum - Respiratory


Camphorum is one of the components of the herbal cure studied and produced especially for patients with various problems in the respiratory system, including: Asthma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

In addition to effectively fighting diseases of the respiratory system, in a completely natural way and without any damage or side effects, Camphorum has many positive effects on all the body, including:

- Prevents lung infection, fights free radicals and lung tumor development.

- Helps remove mucus from the body.

- Soothes headaches, resulting from frontal sinus disease, cures throat, eye infections and earaches.

- Helps reduce blood pressure.

- Soothes back and spine pain.

- Helps to cure rheumatic diseases.

- Treats heartbeat disorders.

- Fights depression, stress, anxiety and fear.

- Soothes chronic and severe headaches.

- Activates blood circulation through arteries.

- Helps cure cellulite and varicose veins.

- Helps cure diabetes.

- Treats toothaches and mouth ulcers.

- Fights liver infections.

- Fights viruses and bacteria.

- Fights external and internal infections of the body.

- Helps cure epilepsy and muscle cramps.

- Treats disorders of the nervous system.

Note!

- Camphorum and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants mainly desert.

- Camphorum is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Camphorum is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Camphorum – Për Sistemin e Frymëmarrjes - Shqip


Camphorum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes, duke përfshirë: Astma, Alergjitë, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

Përveç luftimit efektiv të sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes, në mënyrë krejtësisht natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Camphorum ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Parandalon infeksionin e mushkërive, lufton radikalët e lirë dhe zhvillimin e tumorit të mushkërive.

– Ndihmon në nxjerrjen e mukozës nga trupi.

– Qetëson dhimjet e kokës, që rezulton nga sëmundja e sinuseve ballore, kuron infeksionin e fytit, syve dhe dhimbjet e veshëve.

- Ndihmon për uljen e tensionit.

- Qetëson dhimbjet e shpinës dhe shtyllës kurrizore.

- Ndihmon për kurimin e sëmundjeve reumatike.

- Trajton çrregullimet e rrahjeve të zemrës.

- Lufton depresionin, stresin, ankthin dhe frikën.

- Qetëson dhimbjet kronike dhe të forta të kokës.

- Aktivizon qarkullimin e gjakut nëpër arterie.

- Ndihmon për kurimin e celulitit dhe variçeve.

- Ndihmon për kurimin e Diabetit.

- Trajton dhimbjet e dhëmbëve dhe ulçërat e gojës.

- Lufton infeksionet e mëlçisë.

- Lufton viruset dhe bakteret.

- Lufton infeksionet e jashtme dhe të brëndëshme të trupit.

- Ndihmon për kurimin e epilepsisë dhe ngrirjet muskulare.

- Trajton çrregullimet e sistemit nervor.

Shënim!

- Camphorum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Camphorum është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Camphorum është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later