​Calotropis - Bladder

SKU 98253
€250
In stock
1
Product Details

Calotropis - Bladder


Calotropis is one of four herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Bladder cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma or Sarcoma of the bladder.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Calotropis has many positive effects on the body, including:

- Calotropis is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Prevents swelling and swelling that occur due to tumor cells.

- Preserves heart health, cleanses the blood and prevents leukemia.

- Helps damaged liver cells regenerate.

- Cleanses the kidneys and cures infections in the bladder.

- Helps the digestive system, removes constipation and clears colitis.

- Soothing rheumatism and cure for arthritis.

- Helps to cure semi-paralysis and partial frostbite in the body.

- Soothes headaches and helps for restful sleep.

- Soothes cough, removes chronic phlegm and is very effective for breathing problems.

- Has given excellent effects on various skin problems.

Note!

- Calotropis and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Calotropis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Calotropis is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Calotropis – Për kancerin e Fshikëzës së urinës - Shqip


Calotropis është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikës së urinës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma apo Sarcoma of the bladder.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Calotropis ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Calotropis është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Ndalon ënjtjet dhe fryrjet që ndodhin për shkak të qelizave tumorale.

- Ruan shëndetin e zemrës, pastron gjakun dhe parandalon leukeminë.

- Ndihmon qelizat e mëlçisë së dëmtuar të rigjenerohen.

- Pastron veshkat dhe kuron infeksionet në fshikëzën e urinës.

- Ndihmon sistemin tretës, largon kapsllëkun dhe pastron kolitin.

- Qetësues i reumatizmës dhe kurues i artritit.

- Ndihmon për kurimin e gjysëm paralizës dhe ngrirjeve të pjesëshme në trup.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe ndihmon për gjumë të qetë.

- Qetëson kollën, largon gëlbazën kronike dhe është shumë efektiv për problemet e frymëmarrjes.

- Ka dhënë efekte të shkëlqyera edhe në problemet e ndryshme të lëkurës.

Shënim!

- Calotropis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Calotropis është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Calotropis është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later