​Calligonum – Colorectal

SKU 98260
€250
In stock
1
Product Details

Calligonum – Colorectal Tumors


Calligonum is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of colorectal cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomas, Metastatic colorectal cancer spread to other organs mainly to the liver, lungs, bones, brain or spinal cord; Small intestine cancers: adenocarcinoma, sarcoma, carcinoid tumors, gastrointestinal stromal tumor, and lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Calligonum has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Calligonum is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Helps cure stomach and intestinal ulcers.

- Removes stomach acidity.

- Prevents and fights the spread of tumor cells in the intestine, stomach, liver, lungs, brain and bone.

- Fights toxins and liver acids.

- Fights intestinal parasites.

- Helps digestion and relieves constipation.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Lowers blood cholesterol levels.

- Helps cure the symptoms of Diabetes ll.

- Fights germs in the gums.

- Prevents tooth decay.

- Removes bad breath.

- Helps cure psoriasis.

- Fights wrinkles and nourishes the skin.

- Fights allergies and skin infections.

- Prevents hair loss.

- Fights bacteria and fungi that cause hair loss.

- Helps hair growth after chemotherapy.

Note!

- Calligonum and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Calligonum is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of colorectal tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Calligonum is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Calligonum – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Calligonum është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomat dhe kanceri kolorektal metastatik i përhapur në organe të tjera, kryesisht në mëlçi, mushkëri, kocka, tru dhe shtyllën kurrizore; Kanceret e zorrës së hollë: adenokarcinoma, sarkoma, tumoret karcinoide, tumori stromal gastrointestinal dhe limfoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Calligonum ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Calligonum është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Ndihmon në kurimin e ulçërës së stomakut dhe zorrëve.

- Largon aciditetin e stomakut.

- Parandalon dhe lufton përhapjen e qelizave tumorale në zorrë, stomak, mëlçi, mushkëri, tru dhe kockë.

- Lufton toksinat dhe acidet e mëlçisë.

- Lufton parazitët e zorrëve.

- Ndihmon tretjen dhe largon kapsllëkun.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Ul nivelin e kolesterolit në gjak.

- Ndihmon në kurimin e simptomave të Diabetit ll.

- Lufton mikrobet në mishrat e dhëmbëve.

- Parandalon prishjen e dhëmbëve.

- Largon erën e keqe të gojës.

- Ndihmon në kurimin e psoriasis.

- Lufton rrudhat dhe ushqen lëkurën.

- Lufton alergjitë dhe infeksionet e lëkurës.

- Parandalon rënien e flokut.

- Lufton bakteriet dhe kërpudhat që shkaktojnë rënie floku.

- Ndihmon mbirjen e flokut pas kimioterapisë.

Shënim!

- Calligonum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Calligonum është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve colorectal për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Calligonum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later