​Cakilear – Stomach

SKU 98273
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Cakilear – Stomach Tumors


Cakilear is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of stomach cancer.

Cakilear has many positive effects on the body, including:

- It has antidiabetic, antibacterial, antifungal, anticancer, antirheumatic effects.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Fights bacteria and fungi that cause ulcers.

- Helps to cure inflammatory diseases.

- Fighting cancer cells; mainly fights the formation of primary or secondary cancer in the stomach and intestines.

- Fights rheumatic diseases and diabetes.

- Strengthens the body and makes it more energetic.

- Fights toxins found in the body and strengthens the heart.

- Increases the function of the immune system by stimulating the production of cells of the immune system, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Reduces pain caused by the frequent use of narcotic sedatives and chemotherapy.

Note!

- Cakilear and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Cakilear is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.

Ingredients

Cakilear is a professional combination of wild desert herbs.


Cakilear – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Cakilear është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut.

Cakilear ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ka efekt Antidiabetic, antibacterial, antifungal, anticancer, antirheumatic.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton bakteriet dhe kërpudhat që shkaktojnë ulçër.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve inflamatore.

- Luftuese e qelizave kancerore; lufton kryesisht formimin e kancerit primar apo sekondar në stomak dhe zorrë.

- Lufton sëmundjet reumatike dhe Diabetin.

- Fuqizon trupin dhe e bën atë më energjik.

- Lufton toksinat që gjenden në trup dhe forcon zemrën.

- Rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Redukton dhimbjet e shkaktuara nga përdorimi i shpeshtë i qetësuesve narkotikë dhe kimioterapia.

Shënim!

- Cakilear dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cakilear është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Cakilear është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later