​Cakilear – Stomach

SKU 98273
€250
In stock
1
Product Details

Cakilear – Stomach Tumors


Cakilear is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Stomach cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Cakilear has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Has Antidiabetic, antibacterial, antifungal, anticancer, antirheumatic effect.

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Helps to treat stomach, intestinal and mouth ulcers.

- Fights bacteria and fungi that cause ulcers.

- Helps cure inflammatory diseases.

- Cancer cell fighter; fights mainly the formation of primary or secondary cancer in the stomach and intestine.

- Fights rheumatic diseases and Diabetes.

- Supplements the body with vitamins and minerals.

- Strengthens the body and makes it more energetic.

- Fights toxins found in the body and strengthens the heart.

- Increases the function of the immune system by stimulating the production of immune system cells, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Reduces pain caused by frequent use of sedatives narcotics and chemotherapy.

Note!

- Cakilear and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Cakilear is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Cakilear is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Cakilear – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Cakilear është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Cakilear ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Ka efekt Antidiabetic, antibacterial, antifungal, anticancer, antirheumatic.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ndihmon për trajtimin e ulçërave të stomakut, zorrëve dhe gojës.

- Lufton bakteriet dhe kërpudhat që shkaktojnë ulçër.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve inflamatore.

- Luftuese e qelizave kancerore; lufton kryesisht formimin e kancerit primar apo sekondar në stomak dhe zorrë.

- Lufton sëmundjet reumatike dhe Diabetin.

- Plotëson trupin me vitamina dhe minerale.

- Fuqizon trupin dhe e bën atë më energjik.

- Lufton toksinat që gjenden në trup dhe forcon zemrën.

- Rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Redukton dhimbjet e shkaktuara nga përdorimi i shpeshtë i qetësuesve narkotikë dhe kimioterapia.

Shënim!

- Cakilear dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cakilear është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Cakilear është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later