​Brachylaen - Bladder

SKU 98254
€250
In stock
1
Product Details

Brachylaen - Bladder Tumors


Brachylaen is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Bladder cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma or Sarcoma of the bladder.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Brachylaen has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Fights parasites and urinary tract infections.

- Prevents bleeding in the urinary tract.

- Prevents and cures bladder cancer metastases.

- Helps cure prostate cancer as well.

- Helps cure kidney disease.

- Helps cure HIV.

- Helps to treat Schistosoma.

- Stabilizes blood pressure and helps treat diabetes.

- Cleanses the blood of fats and toxins by excreting it through urination.

- Helps cleanse the lungs.

- Relaxes the lungs and fights their infection.

- Helps cure stomach and intestinal ulcers.

- Prevents bleeding in the internal organs by helping to cure the disorders that cause it.

- Prevents and treats the accumulation of fluid and edema in various areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Brachylaen and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Brachylaen is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Brachylaen is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Brachylaen – Për Tumoret e Fshikëzës - Shqip


Brachylaen është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikëzës së urinës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma apo Sarcoma of the bladder.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Brachylaen ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Lufton parazitët dhe infeksionet në traktin urinar.

- Parandalon gjakderdhjen në traktin urinar.

- Parandalon dhe kuron metastazat e kancerit të fshikëzës.

- Ndihmon në kurimin e kancerit të prostatës gjithashtu.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të veshkave.

- Ndihmon në kurimin e HIV.

- Ndihmon për të trajtuar Schistosoma.

- Stabilizon presionin e gjakut dhe ndihmon për të trajtuar Diabetin.

- Pastron gjakun nga yndyrat dhe helmet duke e nxjerrë nëpërmjet urinimit.

- Ndihmon në pastrimin e mushkërive.

- Relakson mushkëritë dhe lufton infeksionin e tyre.

- Ndihmon në kurimin e ulçërës së stomakut dhe zorrëve.

- Parandalon gjakderdhjen në organet e brëndshme duke ndihmuar në kurimin e çrregullimeve që e shkaktojnë atë.

- Parandalon dhe trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Brachylaen dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Brachylaen është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Brachylaen është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later