​Brachylaen - Bladder

SKU 98254
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Brachylaen - Bladder Tumors


Brachylaen is one of the components of the herbal cure specially prepared for patients with different types of bladder cancer.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Fights parasites and infections in the urinary tract.

- Prevents bleeding in the urinary tract.

- Prevents and cures metastases of bladder cancer.

- Helps cure kidney diseases.

- Helps to treat Schistosoma.

- It cleans the blood from fats and poisons by removing them through urination.

- Helps cure stomach and intestinal ulcers.

Note!

- Brachylaen and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Brachylaen is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Brachylaen is a professional combination of wild desert plants.


Brachylaen – Për Tumoret e Fshikëzës - Shqip


Brachylaen është një nga përbërësit e kurës bimore të përgatitur posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikëzës së urinës.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton parazitët dhe infeksionet në traktin urinar.

- Parandalon gjakderdhjen në traktin urinar.

- Parandalon dhe kuron metastazat e kancerit të fshikëzës.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të veshkave.

- Ndihmon për të trajtuar Schistosoma.

- Pastron gjakun nga yndyrat dhe helmet duke e nxjerrë nëpërmjet urinimit.

- Ndihmon në kurimin e ulçërës së stomakut dhe zorrëve.

Shënim!

- Brachylaen dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Brachylaen është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret edhe përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Brachylaen është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later