​Blephariscil – Multiple Myeloma

SKU 98282
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Blephariscil – Multiple Myeloma


Blephariscil is one of five herbal medicines studied and produced specifically for patients with different types of Multiple Myeloma.

- It helps to cure disorders in the respiratory system.

- Fights infections and inflammation.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Cleaner of the respiratory tract, blood, stomach and intestines.

- Helps cure stomach diseases.

- Sexual health booster.

- Cleans the eyes and strengthens vision.

- Diuretic, cleansing and strengthening of the kidneys.

- Stops bleeding and helps heal wounds.

- Strengthens hair and prevents hair loss.

- Helps reduce and prevent damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Blephariscil and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert herbs.

- Blephariscil is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Blephariscil is a professional combination of wild desert herbs.


Blephariscil – Për Multiple Myeloma - Shqip


Blephariscil është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve në sistemin e frymëmarrjes.

- Lufton infeksionet dhe inflamacionin.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Pastrues i rrugëve të frymëmarrjes, gjakut, stomakut dhe zorrëve.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të stomakut.

- Forcues i shëndetit seksual.

- Pastron sytë dhe forcon shikimin.

- Diuretik, pastrues dhe fuqizues i veshkave.

- Ndalon gjakderdhjen dhe ndihmon në kurimin e plagëve.

- Forcon flokët dhe parandalon rënien e tyre.

- Ndihmon në reduktimin dhe parandalimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Blephariscil dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Blephariscil është krejtësisht i sigurtë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Blephariscil është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later