​Blephariscil – Multiple Myeloma

SKU 98282
€300
In stock
1
Product Details

Blephariscil – Multiple Myeloma


Blephariscil is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Multiple Myelomas, whether primary or advanced, including: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Blephariscil has many positive effects on the body, including:

- Helps to cure disorders in the respiratory system.

- Fights infections and inflammation.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Cleanses the airways, blood, stomach and intestines.

- Helps cure stomach ailments.

- Sexual health enhancer.

- Cleanses the eyes and strengthens the eyesight.

- Diuretic, cleanser and kidney strengthener.

- Stops bleeding and helps heal wounds.

- Strengthens hair and prevents hair loss.

- Helps reduce and prevent the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Blephariscil and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Blephariscil is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Blephariscil is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Blephariscil – Për Multiple Myeloma - Shqip


Blephariscil është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Blephariscil ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve në sistemin e frymëmarrjes.

- Lufton infeksionet dhe inflamacionin.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Pastrues i rrugëve të frymëmarrjes, gjakut, stomakut dhe zorrëve.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të stomakut.

- Forcues i shëndetit seksual.

- Pastron sytë dhe forcon shikimin.

- Diuretik, pastrues dhe fuqizues i veshkave.

- Ndalon gjakderdhjen dhe ndihmon në kurimin e plagëve.

- Forcon flokët dhe parandalon rënien e tyre.

- Ndihmon në reduktimin dhe parandalimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Blephariscil dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Blephariscil është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Blephariscil është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later