​Andrographis - Lymphoma

SKU 98263
€250
In stock
1
Product Details

Andrographis - Lymphoma


Andrographis is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Lymphomas, whether primary or advanced, including: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; and Hodgkin’s lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Andrographis has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Helps fight viruses, bacteria and fungi in the body.

- Prevents the development of cancer cells and metastases.

- Improves the production of white blood cells.

- Preserves the nervous system, reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Helps regulate blood pressure.

- Prevents blood clots.

- Reduces fever, and multiple infections caused by toxins.

Other benefits include: for cough, headache, ear pain, inflammation and muscle aches, diarrhea, dysentery, candida, diabetes, fatigue, loss of appetite, lymph nodes and other lymph nodes.

Note!

- Andrographis and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Andrographis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Andrographis is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Andrographis – Për Limfoma - Shqip


Andrographis është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; si dhe Hodgkin’s lymphoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Andrographis ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit Fuqiplotë, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ndihmon në luftimin e viruseve, bakterieve dhe kërpudhave në trup.

- Parandalon zhvillimin e qelizave kancerore dhe metastazave.

- Përmirëson prodhimin e qelizave të bardha të gjakut.

- Ruan sistemin nervor, redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut.

- Parandalon mpiksjet e gjakut.

- Redukton ethet, dhe infeksionet e shumta të shkaktuara nga toksinat.

- Dobi të tjera përfshijnë: për kollën, dhimbjet e kokës, dhimbjet e veshit, inflamacion dhe dhimbjet muskulare, diarrenë, dizenterinë, candidan, Diabetin, lodhjen, humbjen e oreksit, nyjet limfatike dhe gjëndje të tjera limfatike.

Shënim!

- Andrographis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Andrographis është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Andrographis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later