​Alkutub – For Him

SKU 98288
€200
In stock
1
Product Details

Alkutub – For Him


Alkutub is one of the components of the herbal cure studied, tested and specially produced for men's sexual health and infertility problems, including: Sperm diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, not move the right way); Varicocele, Retrograde ejaculation, obstruction, hormonal problems, chromosome problems, erection and ejaculation problems, impotence, low sexual energy, and other problems of sexual function.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Alkutub has many positive effects throughout the body, including:

- Helps strengthen overall physical health and has stimulating effects on the immune system.

- Builds all tissues, especially reproductive tissues.

- Supports the health of the kidneys, bladder, urinary tract and uro-genital conditions.

- Recommended for athletes and body builders, as it improves muscle building, strength, endurance and size.

- Helps cure diabetes and lowers cholesterol.

- Treats fever and chills.

- It is very effective in improving sexual health in men, prevents impotence, increases sexual desire, increases testosterone levels.

- Prevents prostate enlargement and prostate cancer.

- It is very effective for those who have problems with hormone imbalance.

- Helps against insomnia, hypertension, nervousness and loss of sexual interest.

- Improves blood circulation. Helps clear toxins and also dilates blood vessels for better blood supply throughout the body.

- Lowers high blood pressure, fights anemia, and poor circulation.

- It is also useful for some digestive disorders, such as constipation, bloating, food poisoning, etc.

- Acts as an energy booster and fights fatigue.

- Stimulates liver functions.

Note!

- Alkutub and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Alkutub is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Alkutub is a professional combination of 12 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Alkutub – Për Burrat - Shqip


Alkutub është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar dhe të prodhuar posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur); Varicocelet, Ejakulimi prapavajtës, bllokimi, problemet hormonale, problemet e kromozomeve, problemet e ereksionit dhe ejakulimit, impotencën, energjinë e ulët seksuale, si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Alkutub ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ndihmon në forcimin e shëndetit të përgjithshëm fizik dhe ka efekte stimuluese në sistemin imunitar.

- Ndërton të gjitha indet, sidomos indet riprodhuese.

- Mbështet shëndetin e veshkave, fshikëzës, traktit urinar dhe kushtet e uro-gjenitale.

- Rekomandohet për atletët dhe ndërtuesit e trupit, pasi përmirëson ndërtimin e muskujve, fuqinë, qëndrueshmërinë dhe madhësinë e tyre.

- Ndihmon në kurimin e Diabetit dhe ul kolesterolin.

- Trajton ethet dhe temperaturën.

- Është shumë efektiv për të përmirësuar shëndetin seksual tek burrat, prandalon impotencën, rrit dëshirën seksuale, rrit nivelet e testosteroneve.

- Parandalon zgjerimin e prostatës dhe kancerin e prostatës.

- Është shumë efektiv për ata që kanë probleme me mosbalancimin e hormoneve.

- Ndihmon kundër pagjumësisë, hipertensionit, nervozizmit dhe humbjes së interesit seksual.

- Përmirëson qarkullimin e gjakut. Ndihmon në pastrimin e helmeve dhe gjithashtu zgjeron enët e gjakut për furnizim më të mirë të gjakut në të gjithë trupin.

- Ul tensionin e lartë të gjakut, lufton aneminë, dhe qarkullimin e dobët.

- Gjithashtu është i dobishëm për disa çrregullime të tretjes, të tilla si kapsllëku, fryrja, helmimi me ushqim, etj.

- Vepron si një përforcues energjie dhe lufton lodhjen.

- Stimulon funksionet e mëlçisë.

Shënim!

- Alkutub dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Alkutub është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Alkutub është një kombinim profesional i 12 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later