​Alhagicor – Multiple Myeloma

SKU 98281
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Alhagicor – Multiple Myeloma


Alhagicor is one of five herbal medicines studied and produced specifically for patients with different types of Multiple Myeloma.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective destruction of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Cleanses and cures the bile ducts.

- Fights diarrhea caused by poisons and chemotherapy.

- It helps to cure rheumatism by giving the body heat and sweating.

- Helps cure colon disorders.

- Helps cure hemorrhoids.

- It helps to reduce cholesterol and cure Diabetes.

- Strengthens the stomach and cleans the digestive system.

- Soothes headaches and migraines.

- Purifies the blood, helps cure leukemia and liver diseases as well.

- Soothes joint pains and infections.

- Prevents internal bleeding.

Note!

- Alhagicor and all our products are not manufactured or commercial, but they are prepared in a special way directly from wild desert herbs.

- Alhagicor is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Alhagicor is a professional combination of wild desert herbs.


Alhagicor – Për Multiple Myeloma - Shqip


Alhagicor është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Pastron dhe kuron kanalet biliare.

- Lufton diarrenë e shkaktuar nga helmet dhe kimioterapia.

- Ndihmon në kurimin e reumatizmës duke i dhënë trupit nxehtësi dhe djersitje.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të zorrës së trashë.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Ndihmon në uljen e kolesterolit dhe kurimin e Diabetit.

- Forcon stomakun dhe pastron sistemin tretës.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe migrenën.

- Pastron gjakun, ndihmon në kurimin e leukemisë dhe sëmundjeve të mëlçisë gjithashtu.

- Qetëson dhimbjet dhe infeksionet e kyçeve.

- Parandalon gjakderdhjen e brendshme.

Shënim!

- Alhagicor dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Alhagicor është krejtësisht i sigurtë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Alhagicor është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later