​Alhagicor – Multiple Myeloma

SKU 98281
€300
In stock
1
Product Details

Alhagicor – Multiple Myeloma


Alhagicor is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Multiple Myelomas, whether primary or advanced, including: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Alhagicor has many positive effects on the body, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Cleanses and cures bile ducts.

- Cleanses the body radically, through the sweating it causes.

- Fights diarrhea caused by poisons and chemotherapy.

- Helps cure rheumatism by giving the body heat and sweating.

- Helps cure colon disorders.

- Helps cure hemorrhoids.

- Helps lower cholesterol and cure diabetes.

- Dissolves fats, cellulite and helps to lose weight.

- Diuretic, helps cure kidney failure.

- Strengthens the stomach and cleanses the digestive system.

- Soothes headaches and migraines.

- Cleanses the blood, helps cure leukemia and liver disease as well.

- Soothes joint pain and infections.

- Prevents internal bleeding.

Note!

- Alhagicor and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Alhagicor is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Alhagicor is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Alhagicor – Për Multiple Myeloma - Shqip


Alhagicor është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Alhagicor ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Pastron dhe kuron kanalet biliare.

- Pastron trupin në mënyrë rrënjësore, nëpërmjet djersitjes që shkakton.

- Lufton diarrenë e shkaktuar nga helmet dhe kimioterapia.

- Ndihmon në kurimin e reumatizmës duke i dhënë trupit nxehtësi dhe djersitje.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të zorrës së trashë.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Ndihmon në uljen e kolesterolit dhe kurimin e Diabetit.

- Tret yndyrat, celulitin dhe ndihmon për uljen në peshë.

- Diuretik, ndihmon në kurimin e dështimit të veshkave.

- Forcon stomakun dhe pastron sistemin tretës.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe migrenën.

- Pastron gjakun, ndihmon në kurimin e leukemisë dhe sëmundjeve të mëlçisë gjithashtu.

- Qetëson dhimbjet dhe infeksionet e kyçeve.

- Parandalon gjakderdhjen e brendshme.

Shënim!

- Alhagicor dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Alhagicor është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Alhagicor është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later