​Aervajan - Multiple Myeloma

SKU 98280
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Aervajan - Multiple Myeloma


Aervajan is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with different types of Multiple Myeloma.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Stimulates and increases T cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems to fight against all pathogenic factors.

- Fights inflammation and cleanses the body of toxins.

- Strengthens immunity, promotes its normal function and fights cancer cells.

- Fights viruses that cause tissue damage.

- Helps relieve migraines and headaches.

- Fights joint inflammation and helps cure rheumatism.

- Helps to treat eye diseases.

- It is also effective for the treatment of deep and corrosive wounds.

Note!

- Aervajan and all our products are not manufactured or commercial, but they are prepared in a special way directly from wild desert hers.

- Aervajan is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Aervajan is a professional combination of wild desert herbs.


Aervajan – Për Multiple Myeloma - Shqip


Aervajan është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon dhe shton qelizat T.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar kundër të gjithë faktorëve patogjenik.

- Lufton inflamacionin dhe pastron trupin nga helmet.

- Forcon imunitetin, nxit fuksionin normal të tij dhe lufton qelizat kancerore.

- Lufton viruset që shkaktojnë dëmtim të indeve.

- Ndihmon për qetësimin e migrenës dhe dhimbjet e kokës.

- Lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndihon në kurimin e reumatizmës.

- Ndihmon për trajtimin e sëmundjeve të syve.

- Është gjithashtu efektiv për trajtimin e plagëve të thella dhe gërryese.

Shënim!

- Aervajan dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Aervajan është krejtësisht i sigurtë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Aervajan është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later