​Aervajan - Multiple Myeloma

SKU 98280
€300
In stock
1
Product Details

Aervajan - Multiple Myeloma


Aervajan is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Multiple Myelomas, whether primary or advanced, including: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Aervajan has many positive effects on the body, including:

- Aervajan is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Fights inflammation and cleanses the body of toxins.

- Strengthens the immune system, promotes its normal function and fights cancer cells.

- The plant is diuretic, anti-arsenic and dissolves bladder stones.

- Fights viruses that cause tissue damage.

- Prevents bleeding and helps heal wounds.

- Helps soothe migraines and headaches.

- Fights inflammation of the joints and helps cure rheumatism.

- Soothes toothaches.

- Helps to treat eye diseases.

- Used for snake and insect bites.

- It is effective for treating deep and corrosive wounds.

Note!

- Aervajan and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Aervajan is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Aervajan is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Aervajan – Për Multiple Myeloma - Shqip


Aervajan është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Aervajan ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Aervajan është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Lufton inflamacionin dhe pastron trupin nga helmet.

- Forcon imunitetin, nxit fuksionin normal të tij dhe lufton qelizat kancerore.

- Bima është diuretike, anti-arsenik dhe shpërbën gurët e fshikëzës.

- Lufton viruset që shkaktojnë dëmtim të indeve.

- Parandalon gjakdedhjet dhe ndihmon në kurimin e plagëve.

- Ndihmon për qetësimin e migrenës dhe dhimbjet e kokës.

- Lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndihon në kurimin e reumatizmës.

- Qetëson dhimbjet e dhëmbëve.

- Ndihmon për trajtimin e sëmundjeve të syve.

- Përdoret për kafshimet e gjarpërinjve dhe insektet.

- Është efektive për trajtimin e plagëve të thella dhe gërryese.

Shënim!

- Aervajan dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Aervajan është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Aervajan është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later