​Advanced Pack for Various Tumors

SKU 98358
€3 400
In stock
1
Product Details

Advanced Pack for Various Tumors (30 days)


Advanced Desert Herbs anticancer compounds: Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a and Rohid-19a are targeted for various forms of various cancers.
The mechanism by which these compounds are able to destroy cancer cells, among others, is:
• by stimulating the immune system,
• management of DNA mitochondria
And inhibition of a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
Unlike currently used chemical antitumor drugs, Adens-17a and its companions are also able to destroy cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.
Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly aim to:
• Thyroid cancer cells
• Throat,
• Esophageal,
• Skin,
• Bone,
• Heart,
• Eyes,
• Mouth,
• Kaposi Sarcoma,
• Thyme gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma),
• Soft Tissue Sarcomas,
• Childhood cancers,
• As well as other rare and difficult types of cancer;
• Very encouraging and hopeful for all patients, even in the advanced stages of the disease.
• Adens-17a and its companions are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for the resistance of cancer cells to anti-cancer drugs.
Note!
• All "Desert Herbs" products are completely desert plants.
• Adens-17a and its companions are completely safe and have no side effects.
• Reduce the harms and side effects of chemotherapy, and can be taken along with them without any problems.
• The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day by 1 capsule each.
• Our capsules are Vegetarian, easily digested and aid digestion.
Ingredients
• These components are a professionally studied combination of pure extracts of wild desert plants.
• This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Paketa e Avancuar për Tumore të ndryshme (30 ditë)


Komponimet shkretinore antikancerogjene të avancuara: Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a dhe Rohid-19a synojnë forma të ndryshme të disa llojeve të kancerit.

Mekanizmi me të cilin këto komponime janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Adens-17a dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e kancerit Tiroid
 • të Fytit,
 • Ezofageal,
 • të Lëkurës,
 • të Kockave,
 • Zemrës,
 • Syve,
 • Gojës,
 • Kaposi Sarcoma,
 • Kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma),
 • Soft Tissue Sarcomas,
 • Kanceret e fëmijërisë,
 • Si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit;
 • Shumë inkurajues dhe shpresëdhënës për të gjithë pacientët, edhe në fazat e avancuara të sëmundjes.
 • Adens-17a dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Adens-17a dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojnë dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later