​Advanced Pack for Kidney Tumors

SKU 98351
€2 800
In stock
1
Product Details

Advanced Pack for Kidney Tumors (30 days)


Advanced anti-cancer compounds "Desert Herbs": Verny-17k, Groid-15k, Arcta-13k, Ahren-21a and Rohid-19a are targeted for various forms of Kidney cancer.
The mechanism by which these compounds are able to destroy cancer cells, among others, is:
• by stimulating the immune system,
• management of DNA mitochondria
And inhibition of a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
Unlike the currently used chemical antitumor drugs, Verny-17k and its companions are also able to destroy cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.
Verny-17k, Groid-15k, Arcta-13k, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly target:
• Kidney cancer cells, whether primary or metastatic, including: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma;
• Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor;
• as well as benign tumors of the kidney, such as Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etc.
• Verny-17k and its companions are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for the resistance of cancer cells to anti-cancer drugs.
Note!
• All "Desert Herbs" products are completely desert plants.
• Verny-17k and its companions are completely safe for everyone and have no side effects.
• Reduce the harms and side effects of chemotherapy, and can be taken along with them without any problems.
• The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day by 1 capsule each.
• Our capsules are Vegetarian, easily digested and aid digestion.
Ingredients
• These components are a professionally studied combination of pure extracts of wild desert plants.
• Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.
• This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Paketa e Avancuar për Tumoret e Veshkave (30 ditë)


Komponimet e avancuara antikancerogjene "Desert Herbs": Verny-17k, Groid-15k, Arcta-13k, Ahren-21a dhe Rohid-19a synojnë forma të ndryshme të kancerit të Veshkave.

Mekanizmi me të cilin kwto komponime janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Verny-17k dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Verny-17k, Groid-15k, Arcta-13k, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e kancerit të Veshkave, qofshin fillestar apo metastatik, duke përfshirë: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma;
 • Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor;
 • si dhe tumoret beninje të veshkave, si Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etj.
 • Verny-17k dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Verny-17k dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt për të gjithë dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojnë dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later