​Advanced​ Pack for Gynecological Tumors

SKU 98357
€2 500
In stock
1
Product Details

Advanced Pack for Gynecological Tumors (30 days)


Advanced "Desert Herbs" anticancer compounds: Ratus-17w, Vador-15w, Absin-13w, Ahren-21a and Rohid-19a are targeted for various forms of gynecological cancers.
The mechanism by which these compounds are able to destroy cancer cells, among others, is:
• by stimulating the immune system,
• management of DNA mitochondria
And inhibition of a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
Unlike currently used chemical antitumor drugs, Ratus-17w and its companions are also able to destroy cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.
Ratus-17w, Vador-15w, Absin-13w, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly aim to:
• Ovarian Cancer Cells: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas, Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, K, Recurrent or relapsed ovarian cancer;
• Uterine cancers: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma;
• Cervical cancers: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.
• Vaginal cancers: Vaginal squamous cell carcinoma, Vaginal adenocarcinoma, Vaginal melanoma, Vaginal sarcoma.
• Vulvar cancers: Vulvar squamous cell carcinoma, Vulvar melanoma.
Ratus-17w and its companions are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for the resistance of cancer cells to anti-cancer drugs.
Note!
• All "Desert Herbs" products are completely desert plants.
• Ratus-17w and its companions are completely safe for everyone and have no side effects.
• Reduce the harms and side effects of chemotherapy, and can be taken along with them without any problems.
• The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day by 1 capsule each.
• Our capsules are Vegetarian, easily digested and aid digestion.
Ingredients
• These components are a professionally studied combination of pure extracts of wild desert herbs.
• This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Paketa e Avancuar për Tumoret Gjinekologjike (30 ditë)


Komponimet e avancuara antikancerogjene "Desert Herbs": Ratus-17w, Vador-15w, Absin-13w, Ahren-21a dhe Rohid-19a synojnë forma të ndryshme të kancereve Gjinekologjike.

Mekanizmi me të cilin këto komponime janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Ratus-17w dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Ratus-17w, Vador-15w, Absin-13w, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e Kancereve të vezoreve: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas, Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer;
 • Kanceret e mitrës: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma;
 • Kanceret e qafës së mitrës: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.
 • Kanceret e vaginës: Vaginal squamous cell carcinoma, Vaginal adenocarcinoma, Vaginal melanoma, Vaginal sarcoma.
 • Kanceret vulvare: Vulvar squamous cell carcinoma, Vulvar melanoma.
 • Ratus-17w dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Ratus-17w dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt për të gjithë dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojnë dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later