​Absinthium – Ovarian & Uterine

SKU 98256
€300
In stock
1
Product Details

Absinthium – Ovarian, Uterine & Cervical


Absinthium is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of ovarian, uterine & cervical cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Ovarian cancers: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas,Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Uterine cancers: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Cervical cancers: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Absinthium has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Absinthium is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Treats digestive system problems such as: digestive difficulties, anorexia, stimulates bile secretions, constipation, diarrhea, abdominal pain, persistent vomiting, and cleanses the stomach and intestines of harmful microbes.

- Stimulates the nervous system, helping to relieve anxiety, stress, depression.

- Helps regulate irregular menstruation, soothes various uterine pains.

- Relaxes muscles and stops their freezing.

- Helps cure asthma and rheumatism.

- Helps with skin infections, wounds, skin inflammations, nails and eye infections.

- Helps cure type II Diabetes, lowers blood pressure, lowers blood fats.

- Strengthens the heart muscle and blood circulation.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Absinthium and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Absinthium is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Absinthium is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Absinthium – Për Tumoret e vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës - Shqip


Absinthium është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Kanceret e vezoreve: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas, Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Kanceret e mitrës: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Kanceret e qafës së mitrës: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Absinthium ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Absinthium është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Trajton problemet e sistemit tretës si: vështirësitë e tretjes, anoreksinë, stimulon sekrecionet biliare, kapsllëkun, diarrenë, dhimbjet e barkut, vjelljet e pandërprera, si dhe pastron stomakun dhe zorrët nga mikrobet e dëmshme.

- Stimulon sistemin nervor, duke ndihmuar në qetësimin e ankthit, stresit, depresionit.

- Ndihmon në rregullimin e menstruacioneve të çrregullta, qetëson dhimbjet e ndryshme të mitrës.

- Relakson muskujt dhe ndalon ngrirjen e tyre.

- Ndihmon për kurimin e astmës dhe reumatizmës.

- Ndihmon për infeksionet e lëkurës , plagët, inflamacionet e lëkurës, thonjëve dhe infeksionet e syve.

- Ndihmon për kurimin e Diabetit tip II, ul presionin e gjakut, ul yndyrat në gjak.

- Forcon muskujt e zemrës dhe qarkullimin e gjakut.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet dhe efektet anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Absinthium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Absinthium është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Absinthium është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later