Statistikat shpresëdhënëse të kancerit që të gjithë duhet t’i dinë

Lufta kundër kancerit nuk ka mbaruar, por ne kemi bërë më shumë përparim sesa mund të mendonit.

Shkalla e vdekjeve nga kanceri ra me 23 % midis viteve 2000 dhe 2020.

Shkalla e vdekjes nga kanceri arriti kulmin në 1998 me 215 vdekje nga kanceri për 10,000 njerëz. Pas kësaj, niveli filloi të bjerë vazhdimisht me më pak njerëz që pinë duhan, përmirësime në trajtim dhe zbulimin e hershëm. Ekuivalenti i më shumë se 1.7 milion vdekjeve u shmang në këto 20 vjet, trajtimet natyrale kanë patur rol të madh në trajtimin dhe parandalimin e  sëmundjes.

Më shumë se 30 % e kancereve  janë të parandalueshme

Duke iu përmbajtur një diete të shëndetshme, duke u ushtruar rregullisht, duke ndaluar pirjen e alkoolit dhe duhanit, ju mund të ulni rrezikun e zhvillimit të kancerit. Reduktimi i stresit gjithashtu parandalon zhvillimin e toksicitetit që mund të shkaktojë kancer.

Shkalla e vdekjes nga kanceri te fëmijët u ul me 2% në vit në një dekadë

Jo vetëm që fëmijët e moshës 0-19 vjeç kanë parë një rënie vjetore të niveleve të vdekjes nga kanceri midis 2003 dhe 2012, por edhe të rriturit gjithashtu. Midis meshkujve, nivelet e vdekjes nga kanceri u ulën me 1.8 % çdo vit dhe shkalla për femrat ra 1.4 % në vit, sipas statistikave.

Shkalla pesëvjeçare e mbijetesës relative për të gjitha kanceret e diagnostikuar nga 2005 në 2011 ishte 69 %

Shkalla relative e mbijetesës është gjasat që një person me kancer të jetojë për të paktën një numër të caktuar vitesh pas diagnozës krahasuar me popullsinë e përgjithshme. Në 1975-1977, niveli relativ pesëvjeçar i mbijetesës ishte vetëm 49%, sipas Shoqatës Amerikane të Kancerit. Përparimet në trajtime kryesisht natyrale dhe diagnostikimet e hershme të disa llojeve të kancerit kanë përmirësuar mbijetesën.

I kapur në fazat më të hershme, niveli relativ pesë-vjeçar i mbijetesës për kancerin e gjirit është mbi 80 %

Shkalla e përgjithshme pesëvjeçare e mbijetesës relative për kancerin e gjirit është mbi 70 %, dhe rastet e fazës 0 ose 1 janë afër 80 %. Nëse keni simtoma ose shqetësim rekomandohet të shihni mjekun  për analizim të sëmundjes dhe më pas ti përmbaheni vetëm trajtimit natyral i cili ndihmon në fuqizimin e imunitetit, luftimin e stresit dhe trajtimin e sëmundjes.

Shkalla relative e mbijetesës pesë vjeçare për kancerin në fëmijëri është më shumë se 80 %

Në mesin e viteve 1970, niveli pesëvjeçar i mbijetesës ishte vetëm 58 % por trajtimet natyrale dhe të përmirësuara kanë bërë që ky numër të rritet në 83 %. Shkalla e mbijetesës pesë vjeçare ndryshon nga lloji i kancerit. Leukemia, e cila konsiderohej një dënim me vdekje, tani ka një mbijetesë prej 85 % nëse i përmbaheni një mënyrë jetese të shëndetëshme dhe trajtimit natyral.

Çfarë duhet të mbani mend

Zbulimi i hershëm është çelësi për mbijetesën e një pacienti. Kështu, këshillohuni me mjekun tuaj menjëherë nëse keni diçka të dyshimtë ose dhimbje të pashpjegueshme dhe më pas të merrni trajtimin natyral i cili është zgjidhja më e mirë dhe më e shëndetshme për ju.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.