Si formohet kanceri Metastatik? A mund ta parandalojmë?

 

Kanceri metastatik është një zhvillim në fazën e vonë të një procesi sëmundjeje që shpesh zhvillohet në heshtje për shumë vite. Kur një tumor zbulohet fillimisht, ai mund të jetë beninj. Benign do të thotë i butë, ose në rastin e kancerit, jo i dëmshëm. Pra, si formohet kanceri metastatik në trup dhe a ka gjëra që mund të bëjmë për ta parandaluar këtë?

Shumica e kancereve fillojnë në këtë mënyrë: si grumbuj qelizash që ndahen me shpejtësi dhe që nuk ndërhyjnë në asnjë proces të nevojshëm të trupit. Problemi fillon kur tumori bëhet pushtues dhe fillon të lëshojë qelizat kanceroze jo ngjitëse që përfundimisht udhëtojnë në të gjithë trupin.

Procesi i kancerit kur bëhet i decentralizuar dhe përhapet në të gjithë trupin quhet metastaza dhe shënon një pikë të rëndësishme në të cilën kanceri bëhet shumë më i dëmshëm për trupin. Ky artikull do të rishikojë procesin e kancerit metastatik dhe do të sigurojë pasqyrë për mënyrat natyrore për ta kontrolluar atë bazuar në përbërësit e veçantë të këtij procesi të theksuar këtu.

Çfarë çon në përhapjen e qelizave të kancerit?

Para se kanceri të jetë në gjendje të përhapet, ai duhet të nxisë ndryshime në mjedisin e tij rrethues që pengojnë mbrojtjen e trupit kundër tij. Dy ndryshimet kryesore që ndodhin para fillimit të metastazës janë sekretimi i enzimave shpërndarëse të indit lidhës dhe formimi i enëve të gjakut në tumor (angiogenesis). Ky kombinim i ngjarjeve prish indin lidhës që rrethon tumorin ndërsa siguron një rrugë fizike për përhapjen e qelizave metastatike të kancerit.

Qelizat që i përkasin indeve të caktuara mbahen në vend nga proteina ngjitëse të quajtura integrina. Jo vetëm që këto proteina mbajnë në vend qelizat, por ato gjithashtu rregullojnë përshkueshmërinë e një indi duke bllokuar hyrjen e baktereve, viruseve, madje dhe qelizave kancerogjene. Përtej funksionit të tyre strukturor, provat sugjerojnë që këto proteina luajnë një rol të madh në komunikimin qelizor dhe mund të ndikojnë në disa faktorë kryesorë të zhvillimit të kancerit.

Enzimat lidhëse të indit lidhës

Qelizat e kancerit, si qeliza lehtësisht adaptuese, kanë zhvilluar një mekanizëm kimik me të cilin mund të prishin funksionin e integrinave. Është zbuluar se qelizat e kancerit në të vërtetë lëshojnë një grup enzimash të quajtura metaloproteinaza (MMP) që kanë aftësinë të shpërndajnë proteina lidhëse siç janë integrinet dhe në këtë mënyrë degradojnë indet përreth.

Në mënyrë të veçantë, MMP-2 dhe MMP-9 kanë qenë fokusi kryesor i kërkimit në këtë fushë të interesit të procesit. Kanceret me nivele të larta të këtyre enzimave janë treguar shumë më malinje, domethënë metastaza ka të ngjarë të ndodhë dhe në një shkallë shumë më të lartë.

MMPs së pari u mendua të jenë vetëm përgjegjës për degradimin e qelizave që rrethojnë një tumor, por hulumtimet e mëtutjeshme zbuluan se këto enzima ndikojnë në të vërtetë disa faktorë në rrugët e komunikimit qelizor dhe madje luajnë një rol edhe në përgjigjet e inflamacionit gjithashtu.

Reduktimi i rënies së indeve lidhëse

Për shkak se këto enzima janë një faktor kryesor kontribues që kontribuojnë në metastazë, është e rëndësishme të zbatohen strategji për të rregulluar më mirë veprimtarinë e MMP. Përbërjet bimore që kanë treguar të jenë dobishme në këtë drejtim janë Aralycium dhe Desert Power. Gjithashtu, meqenëse komunikimi qelizor dhe inflamacioni janë çelës për kontrollin e kancerit në përgjithësi, zbatimi i këtyre strategjive siguron një përfitim të gjerë terapeutik.

Përveç frenimit të enzimave MMP të përmendura, një qasje tjetër më e fundit për të parandaluar metastazën përqendrohet në forcimin e indeve duke rritur kështu rezistencën e tyre ndaj degradimit. Përbërsit bimorë që janë të rëndësishëm për promovimin e integritetit të indeve në mes të niveleve të larta të MMP-2 dhe MMP-9 janë Harpagodix dhe Gilead Desert, që përmbajnë gjithashtu flavonoide dhe procyanidins.

Angiogenesis: Formimi i enëve të reja të gjakut

Para se qelizat kancerogjene nga një tumor mund të migrojnë në rrjedhën e gjakut dhe të përhapen në të gjithë trupin, ato së pari duhet të lënë hapësirat e tumorit. Ndërsa enzimat MMP degradojnë indin përreth dhe rrisin përshkueshmërinë e tij, tumori fillon të formojë enë unike të gjakut që shërbejnë për dy funksione kryesore.

Së pari, ato furnizojnë tumorin me gjak dhe lëndë ushqyese të nevojshme për të vazhduar rritjen. Së dyti, veprojnë si transport për qelizat kanceroze për të lënë tumorin. Enët e gjakut që rrethojnë një tumor janë unike sepse nuk kanë integritet strukturor në një shkallë që i bën ato jashtëzakonisht të përshkueshme. Kjo lehtëson që qelizat e kancerit të largohen nga tumori dhe të krijojnë një rritje metastatike të kancerit.

Faktorët e përfshirë në Angiogenesis

Integriteti strukturor që mungon në këto enë të reja të gjakut mund të jetë për shkak të rregullimit të enzimave MMP që janë gjithashtu përgjegjëse për degradimin e indeve përreth. Kjo e bën rëndësinë e zbatimit të strategjive tona për të kontrolluar shprehjen e MMP-së edhe më bindëse.

Faktorë të rëndësishëm kontribues në drejtim të angiogenezës përfshijnë inflamacionin kronik, hipoksinë (oksigjen të ulët) dhe stresin oksidues. Duke kontrolluar këta faktorë (të menaxhuar me lehtësi përmes Pro-Immune Herbs) angiogjeneza mund të parandalohet, kontrollohet ose mund të kthehet mbrapsht. Kontrolli i këtyre faktorëve do të ulë në mënyrë efektive agresivitetin e kancerit.

Minimizimi i inflamacionit

Inflamacioni sistemik ka një lidhje të lartë të drejtpërdrejtë me shkallën e metastazës. Shënuesit biologjikë, ciklooksigjenaza dhe lipoksigjenaza (COX dhe LOX), maten posaçërisht për të treguar këtë. COX dhe LOX janë dy enzima në trupin e përfshirë në një rrugë kimike inflamatore të quajtur shteg eikosanoid.

Studimet kanë treguar se ulja e niveleve të enzimave COX dhe LOX përmes protokolleve anti-inflamatore mund të ketë një ndikim të rëndësishëm pozitiv në kushtet e kancerit. Apigenina dhe kaempferoli i flavonoideve kanë aftësinë të frenojnë të dyja enzimat. Për më tepër, Pro-Immune Herbs dhe Aralycium kanë demonstruar aftësinë për të penguar disa rrugë inflamatore, përfshirë prodhimin e enzimave COX dhe LOX.

Aktivizimi i Rrugës NRF2

Për shkak se rritja metastatike e kancerit ndikohet kryesisht nga inflamacioni dhe oksidimi i mjedisit të tij, një nga strategjitë më të fuqishme për të kontrolluar metastazën mund të jetë rregullimi i rrugës sinjalizuese të NRF2. Duke vepruar kështu, jo vetëm që rritim mbrojtjen antioksiduese dhe ulim inflamacionin, por gjithashtu kemi përfitimin shtesë të përmirësimit të detoksifikimit sistemik, duke rezultuar në sasi më të ulët të radikalëve të lirë për shkak të grumbullimit të toksinave.

Pesë përbërës natyrorë që janë hulumtuar dhe mbrojtur për aftësinë e tyre të dukshme për të mbështetur rrugën e sinjalizimit të NRF2 dhe jo vetëm, janë: Harpagodix, Aralycium, Pro-Immune Herbs, Gilead Desert Herbs dhe Desert Power, të detajuara më poshtë.

Zbulimi i hershëm në mënyrë të sigurtë dhe të padëmshme

Një tjetër gjë që duhet marrë parasysh kur dyshohet për kancer, është zbulimi herët i tij. Për këtë arsye, shumë njerëz i nënshtrohen procedurave diagnostike çdo vit që ekspozojnë trupat e tyre në rrezatim të dëmshëm që mund të grumbullohet me kalimin e kohës dhe në të vërtetë përfundojnë duke promovuar rritjen e kancerit.

Kjo është arsyeja pse ne rekomandojmë një procedurë jashtëzakonisht të sigurt, të zbulimit të kancerit të quajtur Termografi. Kjo teknikë e shqyrtimit mund të vlerësojë të gjithë trupin menjëherë, për shenja të inflamacionit dhe është një metodë shumë efektive për zbulimin e kancerit. Kjo metodë nuk e ekspozon trupin ndaj rrezatimeve të dëmshme dhe mund të zbulojë me saktësi zhvillimin e kancerit disa vite para se të munden metodat tradicionale ta zbulojnë atë. Si masë parandaluese rekomandojmë që çdo vit të bëhet kjo lloj procedure (Termografi – Thermography).

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.