Pse terapia me bazë bimore punon më mirë se kimioterapia për trajtimin e kancerit

 

Kanceri vjen në shumë forma që sulmojnë pjesë të ndryshme të trupit. Cilado qoftë lloji apo vendndodhja e kancerit, ai gjithmonë përfshin rritjen e pakontrolluar të qelizave që pushtojnë dhe infektojnë qelizat e shëndetshme.

Shumica e kancereve trajtohen duke përdorur kimioterapinë. Ilaçet sintetike aplikohen në rajonin e tumoreve për të ndaluar rritjen e qelizave të kancerit ose për t’i vrarë ato.

Por këto ilaçe kimike kundër kancerit janë të shtrenjta dhe njëkohësisht të dhimbshme për t’u përvetësuar në trup. Ato gjithashtu kanë efekte anësore serioze që dëmtojnë rëndë shëndetin tashmë të brishtë të pacientëve.

Një numër studimesh të fundit kanë treguar se terapia me bazë bimore dhe ushqime ka avantazhe të caktuara mbi kimioterapinë si një mjet për trajtimin e sëmundjes.

Hulumtuesit kanë kërkuar mjete alternative për trajtimin e numrit në rritje të rasteve të kancerit në botë. Ata i kanë kthyer sytë e tyre te bimët, të cilat kanë siguruar ushqim dhe ilaç që nga fillimi i jetës njerëzore në tokë.

Bimët zotërojnë një numër të përbërësve natyrorë që tregojnë premtime të mëdha për trajtimin e kancerit. Tre nga çdo pesë barna të miratuara vijnë nga një fabrikë ose një burim tjetër natyror.

Luftimi i kancerit me bimë dhe ushqim të shëndetshëm në vend të kimikateve toksike

Terapia ushqyese është një mjet premtues për trajtimin e të gjitha llojeve të sëmundjeve. Ajo vendos theksin në parandalimin e sëmundjes duke siguruar ushqimin e duhur dhe të balancuar.

Studimet kanë treguar lidhje midis fillimit të kancerit dhe dietës së pacientëve. Konsumi i ulët i drithërave të plotë konsiderohet të jetë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e kancerit.

“Barnat jeshile” të përdorura gjatë terapisë ushqyese kanë më pak gjasa që të kenë efekte negative në trup për shkak të origjinës së tyre organike dhe natyrore. Në krahasim, ilaçet e kimioterapisë janë kimikate sintetike që normalisht nuk gjenden në natyrë, kështu që ka një shans shumë më të lartë për të shkaktuar efekte të padëshirueshme ose për t’u refuzuar nga trupi.

Qasja në bazë bimore dhe të ushqyerit për të luftuar kancerin, mund të përshkruhet si kimiopreventive. Ajo mbështetet në komponimet natyrore që mund të ofrojnë edhe efekte parandaluese të dëmeve të kimioterapisë, edhe sasinë e domosdoshme të lëndëve ushqyese që i nevojiten pacientëve me kancer.

Në vend që të anashkalojë sistemin imunitar të trupit për të sulmuar drejtpërdrejt sëmundjen, terapia natyrale forcon dhe mbështet sistemin imunitar në mënyrë që trupi të ketë një shans shumë më të mirë për të parandaluar sëmundjen ose për t’u shëruar plotësisht nga ajo.

Hulumtimi mbi këto komponime natyrore merr më shumë kohë dhe përpjekje krahasuar me ato që mbulojnë kimioterapinë dhe terapinë rrezatuese. Është më e vështirë të identifikohet përbërësi dietetik specifik që është përgjegjës për parandalimin e përhapjes ose zhvillimit të kancerit në radhë të parë.

Konsumi i lëndëve bimore funksionale rrit reagimin imun ndaj kancerit

Terapia bimore dhe ushqyese punon duke përmirësuar tretjen dhe thithjen e lëndëve ushqyese.

Komponimet bioaktive në ushqimet funksionale shërbejnë për të stimuluar sistemin imunitar. Nëse sistemi imunitar është i çekuilibruar, substancat natyrore e drejtojnë atë në gjendjen e tij normale.

Shumë studime epidemiologjike kanë marrë parasysh rrezikun e zvogëluar të kontraktimit të kancerit për njerëzit që konsumojnë sasi të mëdha të frutave, perimeve dhe kokrrave të plota. Këto dieta janë gjithashtu përgjegjëse për parandalimin e sëmundjeve të zemrës.

Rezultatet e shumë studimeve të fundit kanë rritur interesin për terapitë natyrale dhe ushqyese. Mjetet moderne përdoren për të vlerësuar efektet terapeutike të ushqimeve funksionale të përdorura në trajtimet me bimë dhe dietë.

Studimet kanë arritur në përfundimin se terapitë bimore dhe ushqyese, do të arrijnë shumë shpejt qëndrueshmërinë si një trajtim bazë për sëmundjet e jetesës, të cilat përfshijnë sëmundjet e zemrës obezitetin dhe kancerin.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Stresi oksidativ është një lojtar i rëndësishëm në formimin e kushteve patologjike si kanceri, diabeti, sëmundjet e zemrës, plakja e përshpejtuar dhe neurodegjenerimi. Ushqime të pasura me antioksidantë dhe bimë të egra përdoren për të mbrojtur trupin nga stresi oksidativ i padëshiruar.

Trupi përshtatet për të funksionuar në një gjendje të homeostasis ose ekuilibrit. Kur trupi përballet me stresorë të mëdhenj, qelizat duhet që shpejt të modelojnë kapacitetin e tyre antioxidant për të luftuar stresin oksidativ në rritje. Për ta bërë këtë, trupi është në gjendje të aktivizojë një efekt masiv antioksidant në një çështje nanosekondash nëpërmjet një rruge gjenetike specifike.

Disa bimë të egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve.

Trajtimi natyral i sigurte dhe efektiv

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!