Pse i thashë “Jo” kimioterapisë; Intervistë me një pacient

 

Pacienti: Ata vetëm më kanë frikësuar aq keq sa që rash dakord për kimioterapinë, edhe pse fillimisht nuk e kisha vendosur. Por gjatë asaj fundjave, mblodha mendjen, dhe mendova për jetën time, mendova për gjërat e çuditshme që më ka thënë onkologu.

Një gjë tjetër që kujtoj nga mjeku, ishte se ai më tha: “Shiko, nuk po ta them këtë sepse kam nevojë për ty!” Dhe thjesht mendova: Pse duhet ta thoshte këtë? Çfarë ka të bëjë kjo me këtë, apo jo?”

Dhe ky është i njëjti onkolog që më tha se isha i çmendur nëse nuk do merrja kimioterapi?

Zbulova më vonë se ai ishte duke gënjyer. Ajo që më tha ishte se kisha një shans prej 30% për të jetuar pesë vjet. Por kjo është mesatarja për të gjithë pacientët e kancerit.

Pra kjo nuk do të thoshte se ata 30% do të jenë pa kancer gjatë këtyre pesë viteve, por do të thotë se vetëm do të kenë një zemër që vazhdon të rrahë. Shumica e tyre mund të mos mbijetojnë! Disa prej tyre janë duke trokitur në derën e Qiellit. Por ata ende numërohen si “sukses” drejt mbijetesës pesëvjeçare.

Pacienti: Ja ku jam sot, 10 vjet pa terapitë e tyre.

Gazetari: Pra, ju kështu kaluat 10 vjet dhe pa kancer, pa vendosur që të mos bëni kimioterapi?

Pacienti: Po, kjo është e vërtetë.

Pacienti: Pasi vendosa që të mos bëj kimoterapi, ata më dërguan një letër. Më ishin vënë pas që të më bindnin për të bërë kimioterapinë. Por unë iu shmanga thirrjeve të tyre duke i thënë: “Lërmëni të qetë! E kam ndarë në mendjen. Kjo është ajo që po bëj!”

Mendova për gjithçka, dhe dola në përfundimin se trajtimi natyral dhe dieta ushqimore është gjithçka që do i jepja trupit tim për ta riparuar, rigjeneruar dhe për të besuar në Zotin që të më udhëheqë në këtë proces, se sa të lejoj dikë që të më helmojë dhe të më japë një shans prej 30% për të mbijetuar pesë vjet me kancerin në trup.

Pa njerëzit, të cilët me të vërtetë merren me ndihmën e të tjerëve, ne nuk do të kishim rëndësi. Ndajeni këtë me miqtë dhe të dashurit tuaj për të përhapur të vërtetën.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.