Obeziteti rrit rrezikun nga Kanceri i Gjirit

 

Është e rëndësishme të kuptohet pse dhe si lidhen kanceri i gjirit dhe obeziteti.

Menaxhimi i peshës po bëhet vërtet një sfidë për shumicën e njerëzve në botën moderne. Mënyrat e stuhishme të jetesës po i detyrojnë njerëzit të hanë jashtë ose të zgjedhin ushqim me yndyrë të lartë. Një mënyrë jetese e ulur është bërë gjithashtu normë për shumë njerëz. E gjithë kjo çon në shtim në peshë dhe kështu, nuk është çudi që obeziteti është i shfrenuar në botë sot. Kjo është e rrezikshme sepse mbipesha na vë në një rrezik të lartë për një sërë sëmundjesh përfshirë kancerin. Ka shumë prova tani që dëshmojnë se mbipesha ose obeziteti pas menopauzës rrit rrezikun e kancerit të gjirit.

Gratë që janë mbipeshë pas menopauzës kanë një rritje prej 20-40 % në rrezikun e zhvillimit të sëmundjes. Studime të shumta kanë gjetur një lidhje midis një BMI më të lartë (indeksi i masës trupore) dhe incidencës së kancerit të gjirit. Në fakt, obeziteti dhe shtimi në peshë rrisin gjithashtu rrezikun e vdekjes nga sëmundja duke ndikuar në rritjen dhe metastazën ose përhapjen e kancerit të gjirit. Pra, është e rëndësishme të kuptohet pse dhe si lidhen kanceri i gjirit dhe obeziteti.

Efektet e obezitetit në trup

Obeziteti mund të shkaktojë disa ndryshime në trup që mund të rrisin rrezikun e kancerit të gjirit.

Yndyra e tepërt e trupit rrit nivelet e estrogjenit në trupin e një gruaje, dhe kështu rrit rrezikun e prekjes nga kanceri i gjirit. Estrogjeni është një hormon i cili mund të bëjë që kanceri i gjirit të receptorëve të hormoneve të zhvillohet dhe të rritet.

Nivelet e rritura të insulinës në gratë obeze janë lidhur me kancerin e gjirit.

Rritja e kolesterolit plazmatik në gratë obeze çon në përshpejtimin e formimit të tumorit.

Obeziteti gjithashtu çon në inflamacion kronik të nivelit të ulët – një proces me të cilin funksioni imunitar i trupit keqfunksionon dhe shkakton dëmtimin e ADN-së dhe çon në kancer të gjirit.

Rreziku është më I lartë për njerëzit që fitojnë peshë në moshën e rritur.

Kjo lidhje mes obezitetit dhe kancerit të gjirit nuk është e thjeshtë. Të gjitha studimet tregojnë për faktin se rreziku është më shumë tek gratë që kanë shtuar më shumë peshë në moshën e rritur dhe jo ato që kanë qenë mbipeshë që nga fëmijëria.

Obeziteti gjithashtu rrit rrezikun e përsëritjes së kancerit të gjirit

Gjithashtu, një vëzhgim tjetër shumë i rëndësishëm është se mbipesha rrit incidencën e përsëritjes së kancerit të gjirit, si dhe tek ato që janë trajtuar më parë për sëmundjen.

Mbani veten të sigurt

Stërvitja është një “zakon i shëndetshëm për gjoksin”. Rreth 150 minuta ecje e shpejtë çdo javë ul rrezikun për të marrë kancer të gjirit. Përmirësimi i rutinës së stërvitjes është me rëndësi të madhe. Gjithashtu të ushqyerit e shëndetshëm është po aq i rëndësishëm. Obeziteti është një shkak i rëndësishëm por plotësisht i parandalueshëm i jo vetëm kancerit të gjirit, por një sërë sëmundjesh të tjera.

Ushtrohuni rregullisht dhe hani siç duhet për të mbajtur një BMI të përsosur. Gjithashtu, dhënia rëndësi gjumit dhe luftimit të stresit mund t’ju ndihmojë të parandaloni dhe luftoni kancerin e gjirit dhe të ruani shëndetin tuaj.

Desert Power

SKU 298245
€300
In stock
1
Product Details

Desert Power - Ehrenbergiana for All


- Desert Power is a unique desert herbal formula advanced in the fight against all types of cancer.

- Desert Power comes with a doubling of the strongest active components of the rarest desert plants in a brand new formula and razor blade of Cancer cells in all types of cancers, including those that are rare and in the advanced stage and spread with metastases, with the wish of Allah.

- Desert Power is a unique formula of the next generation in the fight against cancer, up to the most difficult cases of cancer; very encouraging and hopeful for all patients, even in the advanced stages of the disease.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the rapid reduction of tumor masses.

- Destroys cancer cells in a selective and smart way and saves the body from dead cells and toxins.

- Has protective and strengthening effects on the p53 gene, which acts as a guardian of DNA, acting as a control point in the process of the cell cycle.

- Stimulates and activates the immune, digestive, nervous, respiratory and circulatory systems.

- Supports the liver and kidneys by activating NRF2 signaling, which is known as a transcription factor, and is particularly responsible for regulating powerful antioxidant and detoxifying genes.

- Possesses excellent antibacterial activity against gram positive and gram negative bacteria.

- Stimulates bile flow, which is considered a crucial final step in detoxifying the liver as some toxins are eliminated through bile.

- Plays a role in the healthy response to inflammation, regulating blood sugar, detoxification pathways and antioxidant protection.

- Stimulates the kidneys, fights urinary tract infections, helps the detoxification process, and reduces pain and fever caused by urinary tract infections.

- Helps reduce pain in various areas of the body including joints and bones.

- Stimulates the digestive tract and ensures a healthy intestinal microbiome.

- Acts to improve the general health of patients, whether it is aggravated by the advancement of wrestling or by conventional treatments such as chemotherapy or radiation.

- Acts as a strong supporter of our other cancer medicines for different types of cancer.

Note!

- Desert Power and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Desert Power is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

- Desert Power is a professional combination of rare wild desert plants, combined in a certain type and dose, with professionalism from professional herbalists.

- Herbs in this formula have powerful effects, and this gives the drug a rare value as it is vital for patients.

- This professional combination with completely wild plants contains an infusion with full spectrum of the best that God has given us!


Desert Power - Ehrenbergiana - Shqip


- Desert Power është një formulë me bimë shkretinore, unike dhe e avancuar në luftimin e të gjitha llojeve të kancerit.

- Desert Power vjen me dyfishim të lëndëve aktive më të forta të bimëve shkretinore më të rralla në një formulë krejtësisht të re dhe shkatërruese të qelizave kancerore në të gjitha llojet e kancereve, duke përfshirë ato që janë rralla dhe në fazë avancuar e tërhapur me metastaza, me vullnetin e Zotit.

- Desert Power është një formulë unike e gjeneratës së ardhshme në betejën kundër kancerit, deri te rastet më të vështira të kancerit; shumë inkurajues dhe shpresëdhënës për të gjithë pacientët, edhe në fazat e avancuara të sëmundjes.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e shpejtë të masave tumorale.

- Vepron në asgjësimin e qelizave kancerore në mënyrë selektive dhe të zgjuar dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Ka efekte mbrojtëse dhe forcuese të gjenit p53, i cili vepron si kujdestar i ADN-së, duke vepruar si pikë kontrolli në procesin e ciklit qelizor.

- Stimulon dhe aktivizon sistemin imun, tretës, nervor, të frymëmarrjes dhe atë të qarkullimit të gjakut.

- Mbështet mëlçinë dhe veshkat duke aktivizuar sinjalizimin NRF2, i cili njihet si një faktor transkriptimi, dhe ky në veçanti është përgjegjës për rregullimin e gjeneve të fuqishme antioksiduese dhe detoksifikuese.

- Posedon aktivitet të mrekullueshëm antibakterial kundër baktereve gram pozitive dhe gram negative.

- Stimulon rrjedhën e tëmthit, i cili konsiderohet si një hap vendimtar përfundimtar në detoksifikimin e mëlçisë pasi disa toksina eliminohen përmes bilës.

- Luan rol në përgjigjen e shëndetshme ndaj inflamacionit, rregullimin e sheqerit në gjak, rrugët e detoksifikimit dhe mbrojtjen antioksiduese.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit, dhe redukton dhimbjet dhe temperaturën e shkaktuar nga infeksionet e traktit urinar.

- Ndihmon në reduktimin e dhimbjeve në zona të ndryshme të trupit duke përfshirë nyjet dhe eshtrat.

- Stimulon traktin tretës dhe siguron një mikrobiomë të shëndetshme të zorrëve.

- Vepron në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të pacientëve, qoftë nëse është përkeqësuar nga avancimi i sëmundjes apo nga trajtimet konvencionale si kimioterapia apo rrezatimi.

- Vepron si një përkrahës i fortë i ilaceve të tjera të kurave tona për lloje të ndryshme të kancerit.


Shënim!

- Desert Power dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Desert Power është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

- Desert Power është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore të rralla, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar, me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

- Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme deri në 200% aktivitet të lëndëve kurative, dhe kjo i jep ilacit një vlerë të rrallë me rëndësi jetike për pacientët.

- Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later