Çfarë mendojnë shumica e mjekëve në të vërtetë për trajtimet natyrale të kancerit

 

Sa pranues janë shumica e onkologëve për përdorimin e terapive natyrale të kancerit për pacientët e tyre?

54% e njerëzve me kancer përdorin terapi natyrale dhe gati gjysma e pacientëve braktisin plotësisht trajtimet standarde mjekësore në këmbim të metodave alternative.

Por pyetja mbetet… nëse metodat standarde mjekësore funksionojnë, pse po kalojnë më shumë se GJYSMA e pacientëve me kancer te mjekimi alternativ për shërim? Duhet të jetë për shkak të dështimit të trajtimeve konvencionale të kancerit, ose të paktën joefikasitetit të tyre.

Në një sondazh të pacientëve me kancer, 39% raportuan se mjekët e tyre reaguan me mosmiratim në lidhje me kërkesën e tyre për terapi alternative dhe 4% refuzuan të vazhdonin si mjek i tyre sepse zgjodhën ilaçin natyror.

Por, në të njëjtin studim, u raportua se 30% e onkologëve mbështesnin përdorimin e trajtimeve alternative të kancerit, ndërsa 12% ishin neutral.

Është shqetësuese të zbulohet se disa mjekë refuzojnë të marrin në konsideratë trajtime alternative të kancerit kur pacientët e tyre dëshirojnë qartë të diskutojnë dhe ndjekin ato mundësi.

Mjaft interesante është se, shumica e mjekëve raportojnë se janë kundër alternativave për shkak të njohurive të pamjaftueshme që kanë rreth saj dhe jo sepse ato janë joefektive.

Sidoqoftë, 83% e mjekëve të anketuar raportuan se arsimi i vazhdueshëm në lidhje me shërbimet alternative shëndetësore ishte me interes, por burimi i informacionit ishte kryesisht nga pacientët e tyre, jo nga kolegët ose kërkimet mjekësore.

Një studim tjetër përfundoi me rezultate të jashtëzakonshme: përkatësisht, 54% e mjekëve mendonin se mjekësia konvencionale mund të përfitonte nga konceptet dhe metodat e mjekësisë alternative për arsyet e mëposhtme: shumica e pacientëve nuk kishin rezultate pozitive pas trajtimit konvencional, pacientët e tyre e kërkuan trajtim natyral, dhe sepse mjekësia alternative ka rezultuar me efekte pozitive në trajtimin e çrregullimeve të veçanta.

Trajtimet alternative kundër kancerit

Më në fund, pavarësisht nëse praktikuesit mjekësorë besojnë në trajtime alternative apo jo, hulumtimi mbështet faktin që pacientët i konsiderojnë ato të dobishme.

Prandaj pyetja është – nëse mjekët janë të hapur dhe të gatshëm të mësojnë rreth mjekësisë alternative për të trajtuar kancerin, dhe pacientët e tyre po kthehen në trajtime jo-konvencionale të kancerit – pse nuk rekomandohet më shumë arsimim për onkologët?

Dy fjalë: Flexner Report. Për shkak të një aleance midis Shoqatës Mjekësore Amerikane (AMA) dhe biznesit të madh (Rockefellers dhe Carnegies) mbi 100 vjet më parë, shkollat ​​mjekësore në SHBA përqendrohen vetëm në barnat e përshkruara për trajtimin e kancerit duke i larguar njerëzit në mënyrë aktive nga mjetet kuruese natyrore.

Çfarë mendojnë me të vërtetë shumica e mjekëve për trajtimet alternative të kancerit? Si mund ta kundërshtojmë këtë politikë? Një zgjidhje është të mbështesim me entuziazëm të drejtën e zgjedhjes së pacientit kur bëhet fjalë për trupin e tij, për sa kohë që i gjithë informacioni është paraqitur dhe diskutuar hapur midis mjekut dhe pacientit. Mbi të gjitha, kjo është akoma “toka e të lirëve”, apo jo?

Studimi tregon se ekziston qartë nevoja për më shumë transparencë midis mjekëve dhe pacientëve të tyre në lidhje me trajtimet alternative të kancerit.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse shumë pacientë me kancer po refuzojnë trajtimet konvencionale, ndonjëherë përgjithmonë, në favor të trajtimeve alternative.

Interesante, sipas një sondazhi në McGill Cancer Center, në një sondazh me 64 onkologë, 58 treguan se nuk do të përdornin kimioterapi për veten e tyre ose për familjet e tyre, për shkak të faktit se kjo formë arkaike, barbare e trajtimit është “shumë toksike”.

Tani është koha për të diskutuar hapur trajtimet natyrale të kancerit si një zgjidhje reale.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë që kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.