Kanceri është “Sëmundje e shkaktuar nga njeriu”

 

Pas studimit të mumieve egjiptiane, doli  përfundimi  se kanceri është një sëmundje krejtësisht e prodhuar dhe e shkaktuar nga njeriu, dhe mënyra e jetës moderne.

Studimi, i cili testoi mumiet e lashta dhe shqyrtoi fosilet dhe letërsinë klasike, zbuloi se tumoret ishin të rralla dhe pothuajse nuk ekzistonin në  planetin tonë, por ndotja, dieta e varfër dhe ushqimet me përmbajtje të lartë kimike u bënë një nga çështjet vërtetë negative dhe shtimi i rrezikut nga sëmundje të rënda u rrit në mënyrë të frikshme.

Studimi tregoi se “mungesa virtuale e malignancies (qeliza malinje)” te mumiet, interpretohet si gjë e rrallë ose jo-ekzistuese, duke treguar se faktorët që shkaktojnë kancerin janë të kufizuara vetëm në shoqëritë e prekura nga industrializimi modern.”

Studimi është kryer nga profesorë që janë në përpjekje për të gjetur rrënjët e kancerit me shpresën për të gjetur një zgjidhje për parandalimin e kësaj sëmundje gjithnjë e më të zakonshme.

Në shoqëritë e industrializuara, kanceri është i dyti pas sëmundjeve kardiovaskulare, si shkak i vdekjes. Por në kohët e lashta, ai ishte shumë i rrallë. Nuk ka asgjë në mjedisin natyror që mund të shkaktojë kancerin. Pra, kanceri  është  një sëmundje e bërë nga njeriu, për shkak të ndotjes, ndryshimeve të dietës dhe mënyrës së jetesës.

Sëmundja ndikon kryesisht që në fimijëri. Dieta e tyre e varfër dhe jo-organike mund të ndikojë që gjatë jetës të preken nga kjo sëmundje. Nga statistikat  e sakta, tek njerëzit në Egjiptin e lashtë nuk ka pasur asnjë të prekur tek të rinjtë.

Pra, të dhënat e lashta egjiptiane, së bashku me të dhëna të tjera nga e gjithë koha e mijëvjeçarëve, i ka dhënë shoqërisë moderne një mesazh të qartë: “Kanceri është sëmundje e bërë nga vetë njeriu dhe kjo i adresohet vetëm atij.”

Shkencëtarët pohojnë se:

  1. Mbajtja e një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar,
  2. Ushtrimi i aktivitetit të rregullt fizik,
  3. Mbajtja e një peshë të shëndetshme,
  4. dhe jetesa në një ambjent të qetë dhe me ajër të pastër, kontribojnë që të gjitha në uljen e rrezikut nga kanceri.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!