Artemisia Annua – Pelini i ëmbël

 

Arabisht: الشيح الحلو

Anglisht: Sweet wormwood, sweet annie, sweet sagewort, annual mugwort or annual wormwood.

Emri Shkencor: Artemisia Annua L.

Pelini i ëmbël është bimë që i përket familjes Asteraceae. Pelini dhe artimesia jordanica bëjnë pjesë po në këtë familje. Gjethet të ngjashme me fierin, lule të verdha të ndritshme, me lartësi deri në 2m. Gjendet kryesisht në gadishullin arabik, Jordani, Siri, etj.

Nuk ka dyshim se kanceri është një nga sëmundjet më vdekjeprurëse në botë. Studiuesit bëjnë kërkime shkencore për të gjetur kurë sa më efikase. Sipas studime të kryera rreth pelinit të ëmbël është vërtetuar se ai ndihmon për kurimin e kancerit të mushkërive deri 28%, por i kombinuar me bimë të tjera të kurës sonë bimore për kancerin, kjo përqindje është rritur deri në mbi 90%.

Veçoritë kuruese të pelinit  të ëmbël

– Ndihmon për kurimin e kancerit të mushkërive.

– Ndihmon qelizat e shëndetshme dhe sulmon qelizat kancerore të mushkërive.

– Pelini i ëmbël ndihmon  punën e faktorit kopist E2F1 (factor që luan rol të rëndësishëm për  kontrollin e qelizave ) dhe kontribon në shkatërrimin e qelizave kancerore në mushkëri.

– Hekuri dhe elementet e pelinit të ëmbël futen në qelizat kancerore dhe shpërbëjnë këto qeliza, dhe ruajnë qelizat e shëndosha.

– Ndihmon për kurimin e astmës.

– Pelini i ëmbël ndihmon për kurimin e malaries dhe vrasjen e parazitëve.

Shënim!

– Bima është e sigurtë nëse përdoret në dozë të caktuar dhe nën kujdesin e herbalistit professional.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!