A ia vlen kimioterapia?! Studimet tregojnë se ndërhyrja kimike në të vërtetë përkeqëson cilësinë e jetës dhe nuk ka përfitim për mbijetesën e përgjithshme

 

Kimioterapia mund të jetë gurthemeli i trajtimit konvencional të kancerit, por kjo nuk do të thotë se është e mirë për ju. Studimet vazhdojnë të tregojnë se kimio nuk është aq e vlefshme sa shumë njerëz mendojnë. Përveç përkeqësimit të cilësisë së jetës, hulumtimet e kaluara kanë treguar se deri në 50% e pacientëve në kimio vdesin nga kimio dhe jo nga kanceri i tyre.

Disa kërkime madje tregojnë se kimio e përhap kancerin, në vend që ta ndalojë atë. Toksiciteti i kimioterapisë është i dokumentuar mirë; shkencëtarët kanë njohur për vite se një numër i ilaçeve kimio në fakt janë vetë kancerogjene.

Edhe Shoqata Amerikane e Kancerit pranon se kanceret e shkaktuara nga kimioterapia shpesh janë edhe më të vështira për t’u trajtuar sesa kanceri fillestar. Kombinoje këtë me plagën e diagnozës së kancerit të rremë të mbuluar nga “mjekët” e pacipë, që kërkojnë fitim, dhe është e qartë se trajtimi konvencional i kancerit është më pak për shërimin e pacientëve dhe më shumë për të bërë para.

Studimi gjen se kimio është pa vlerë për shumicën e pacientëve

Hulumtimet e publikuara në JAMA Oncology tregojnë se për shumë pacientë, kimioterapia nuk është vetëm e papërshtatshme – është jashtëzakonisht e dëmshme për cilësinë e jetës dhe nuk ofron përfitime të rëndësishme për mbijetesën e përgjithshme.

Grackat e kimios janë më të dukshmet në pacientët me kancer të fazës së fundit. Megjithëse shumë simpatizantë të industrisë së kancerit pretendojnë se administrimi i pacientëve me kemoterapinë mund të jetë “e dobishme” për zgjatjen e jetës dhe reduktimin e simptomave, dëshmia në përgjithësi tregon se administrimi i kimioterapisë gjatë kujdesit në fund të jetës është në të vërtetë i dëmshëm.

Duke pasur parasysh ndikimin negativ të efekteve anësore të lidhura me këtë “trajtim”, nuk duhet të vijë asnjë surprizë që kimioterapia nuk është e përshtatshme për përdorim në kujdesin paliativ.

Autorët e studimit deklarojnë se “kimioterapia duket të kontribuojë drejtpërdrejt në QOD më të keq [cilësinë e jetës pranë vdekjes], me sa duket përmes efekteve të kundërta dhe toksike që dëmtojnë QOL [cilësinë e jetës] të atyre që fillimisht ndjehen mirë”.

Hulumtuesi kryesor Dr. Holly Prigerson komenton më tej se pacientët e kancerit që ndjehen mirë “kanë më shumë për të humbur dhe më së paku për të fituar” nga kimioterapia.

Prigerson dhe ekipi i saj gjetën gjithashtu se, përveç përhapjes së QOL, kimioterapia nuk ndikon në jetëgjatësinë e pacientit në studimin e tyre. Ata zbuluan se pacientët që kishin marrë kimio nuk kishin më gjasa të mbijetonin më gjatë se pacientët që nuk kishin marrë.

Siç vëren Prigerson më tej, pacientët e kancerit të fazës së fundit në të vërtetë kanë më shumë gjasa që t’u përshkruhet kimio. Fakti që kimio është një keqtrajtim për këta pacientë nuk duhet të merret lehtë – sidomos kur i konsideroni statistikat për vdekjen nga kimioterapia.

Kimioterapia dëmton më shumë se vetëm qelizat

Efektet anësore të kimioterapisë janë me sa duket pa fund: Humbje e oreksit, përzierje, të vjella, diarre, gjakderdhje, edemë, humbje e flokëve, lodhje, infeksione, neutropeni dhe dhimbje – dhe këto janë vetëm disa. Gjithashtu mund të shkaktojë përhapjen e kancerit dhe metastazimin.

Një nga efektet më të tmerrshme, akoma të nënvlerësuara, të kimioterapisë është vdekja. Ndërsa industria farmaceutike e korruptuar dhe kukullat e tyre profesionale në mjekësi nuk e pranojnë këtë, një numër studimesh kanë treguar se kimioterapia mund dhe shkakton vdekjen e hershme në pacientët me kancer.

Në vitin 2016, hulumtuesit zbuluan se në disa spitale, kimioterapia ishte përgjegjëse për mbi 50% të vdekjeve në pacientët me kancer.

Në vitin 2006, një studim i veçantë zbuloi se të paktën 7.5% e vdekjeve të pacientëve të kancerit janë për shkak të trajtimit me kimioterapi.

Vlen të përmendet se në të dy studimet, vetëm për vdekjen e pacientëve brenda 30 ditëve të para të trajtimit me chemo u përfshinë në analizim. Sipas shkencëtarëve, shenja 30-ditore përdoret sepse ajo tregon trajtimin si një shkak në vend të përparimit të sëmundjes.

Por ideja se vdekja për shkak të chemos ndodh vetëm brenda 30 ditëve të para është, sigurisht e rreme. Nuk është se trupi juaj e di se nuk duhet të vdes papritur nga trajtimi në ditën e 31-të – por industria e kancerit nuk dëshiron që pacientët ta dinë këtë; vdekja e pacientit mund të ndodhë nga chemo edhe pas një periudhe më të gjatë kohore.

naturalnews.com

Trajtimi Natyral Profesional i Kancerit

CAMELONE

SKU 001210CA
€350.00
In stock
1
Product Details

CAMELONE - CAMEL NANOPARTICLES AGAINST CANCER


- Camelone Nanoparticles is the future of the fight against cancer and an important step in the use of Nano technology against cancer in all its stages and types, based on camel products.
- Inhibits the growth of tumor cells and the growth of malignant cell lines, and causes their destruction, including: hepatocellular carcinoma (HEPG2), colon carcinoma (HCT 116), human glioma cells (U251), cancer cells lung, leukemia cells, those of lymphatic cancer, etc.
- Has anti-cancer effect as a result of direct cytotoxicity of cells, and disruption of food supply to tumor cells, i.e. has anti-angiogenic effect.
- Inhibits inflammatory angiogenesis and causes inhibition of gene expression that encodes the carcinogenic activating enzyme Cyp1a1 at the level of RNA in liver cancer cells.

- Contains the protein lactoferrin (LF), which has proven excellent success in patients with colorectal cancer, as well as in inhibiting the growth of adenomatous colorectal polyps.

- Inhibits the proliferation of cancer cells and causes subsequent programmed cell death (apoptosis), as well as inhibits tumor cell metastases by both anti-angiogenic and cytotoxic actions.
- In addition to all types of cancer, fights hepatitis, Aids, diabetes, allergies, various bacteria.
- Contains unique nutrients for the body, including bones and skin.
- It has no side effects and can be taken by everyone without exception.

Note!
- Camelone Nanoparticles is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.
- Completely natural, without chemical preservatives, without artificial colors or chemical additives.
- Prescribed along with other herbal medicines of the complete package for patients with different types of cancer.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients
The product is a professional combination of Nano particles of camel products with some wild desert plants, and plant preservatives.
None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents".
The substances used in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in the Middle East. Modern research is now showing a more serious interest in these subjects and their curative potential.
This professional combination between the ingredients obtained from camel products and completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


CAMELONE - CAMEL NANOPARTICLES KUNDER KANCERIT

- Camelone Nanoparticles është e ardhmja e luftës kundër kancerit dhe një hap i rëndësishëm në përdorimin e teknologjisë Nano kundër kancerit në të gjitha fazat dhe llojet e tij, duke u bazuar në produktet e devesë.

- Ndalon rritjen e qelizave tumorale dhe rritjen e linjave qelizore malinje, si dhe shkakton asgjësimin e tyre, duke përfshirë: karcinomën hepatocelulare (HEPG2), karcinomën e zorrës së trashë (HCT 116), qelizat e gliomës njerëzore (U251), qelizat e kancerit të mushkërive, qelizat leukemike, ato të kancerit limfatik, etj.

- Ka efekt anti-kancer si rezultat i citotoksicitetit të drejtpërdrejtë të qelizave, dhe prerjes së furnizimit me ushqim të qelizave tumorale, d.m.th. ka efekt anti-angiogjenik.

- Frenon angiogjenezën inflamatore dhe shkakton frenim të shprehjes së gjenit që kodifikon enzimën aktivizuese kancerogjene Cyp1a1 në nivelin e ARN-së në qelizat kancerogjene të mëlçisë.

- Përmban protein lactoferrin (LF), e cila ka vërtetuar sukses të shkëlqyer në pacientët me kancer kolorektal, si dhe në frenimin e rritjes së polipeve kolorektale adenomatoze.

- Frenon përhapjen e qelizave kancerogjene dhe shkakton vdekjen e qelizave të programuara pasuese (apoptoza), si dhe frenon metastazat e qelizave tumorale si nga veprimet anti-angiogjenike ashtu edhe nga ato citotoksike.

- Përveç të gjitha llojeve të kancerit, lufton hepatitin, Aids, diabetin, alergjitë, bakteret e ndryshme.

- Përmban lëndë ushqyese unike për organizmin, përfshire edhe kockat dhe lëkurën.

- Nuk ka efekte anësore dhe mund të merret nga të gjithë pa përjashtim.


Shënim!

- Camelone Nanoparticles është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Krejtësisht natyral, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera bimore të paketës së plotë për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit

Produkti është një kombinim profesional i grimcave Nano të produkteve të devesë me disa bimë të egra shkretinore, dhe lëndë ruajtëse bimore.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi".

Lëndët e përdorura në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në Lindjen e Mesme. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto lëndë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional mes lëndëve të përfituara nga produktet e devesë dhe bimët tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later